BOZP     


Vstupní Informace BOZP

Všechny země Evropské unie přijaly právní předpisy, které stanovují požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, s cílem zvýšit kvalitu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. V posledním období se i v České republice postupně začíná prosazovat reálný a správný názor, že řešení bezpečností problematiky není nenávratnou nákladovou položkou, která pouze zvyšuje už beztak neúměrně vysoké náklady, ale že přínos bezpečnostní ochrany převažuje nad náklady a je naopak efektivní investicí. Po řadě roků jde bezpochyby o velmi povzbudivý trend. Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém existuje bezpečnostní kultura jako výsledek uvědomělého a rozumného dodržování základních bezpečnostních zásad.

Zákoníkem práce byl zaveden nástroj pro efektivní a individuální stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – hodnocení rizik. Smyslem hodnocení rizik je snížit nebo úplně odstranit možná rizika, provádět kolektivní preventivní opatření a až na posledním místě přijímat řešení pomocí osobních ochranných pracovních prostředků.

Určité skupiny zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity jsou vystaveny vyššímu riziku úrazu případně nemoci z povolání než ostatní. Pro stanovení organizace zabezpečení BOZP na MU rektor Masarykovy univerzity vydal směrnici č. 10/2009. Jedním z důležitých preventivních opatření je zajištění školení. Cílem MU je přizpůsobit školení potřebám konkrétním skupinám zaměstnanců a studentů MU, zjednodušit a současně zefektivnit systém školení MU s ohledem na rizika a požadavky stanovených právními a ostatními předpisy. Tyto základní právní předpisy mají chránit před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a pomáhat v prevenci rizik při práci.

Zajištění BOZP na MU není jednorázová záležitost, ale opakující se nekončící proces, který na úseku BOZP staví nové úkoly a cíle na základě výsledků kontrol a vyšetřování příčin vzniku úrazů a nemocí z povolání.