BOZP - Vzdělání, školení     


Vzdělání, školení

Školení o BOZP
Povinnost absolvovat školení o BOZP v potřebném rozsahu se vztahuje na všechny zaměstnance a studenty MU. Za jejich proškolení odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanec je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 ZP), pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a pravidelně kontrolovat jejich dodržování. Zvlášť se provádí školení pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance, studenty.

Školení zaměstnanců

Školení nových zaměstnanců
Při nástupu nově přijatého zaměstnance do pracovního poměru vstupní obecné školení o BOZP provádí dle osnovy školení vypracované odborně způsobilou osobou v BOZP odborný pracovník pro oblast BOZP nebo příslušný vedoucí zaměstnanec. Záznam o školení se ukládá v osobní složce zaměstnance. Vzor osnovy školení je uveden v příloze č. 1 A. Při nástupu nově přijatého zaměstnance, který bude vykonávat práci mimo pracovní poměr, provádí vstupní obecné školení:
a) příslušný vedoucí zaměstnanec dle přílohy č. 1 A či osnovy vypracované příslušným odborným pracovníkem na úseku BOZP součásti, nebo
b) příslušný odborný pracovník na úseku BOZP součásti. Vzor osnovy školení je uveden v příloze č. 1 A, nebo
c) zaměstnanec seznámením se s výtahem bezpečnostních předpisů formou samostudia.
O způsobu školení dle tohoto odstavce, s ohledem na vyhodnocení rizik dle § 102 ZP, rozhoduje příslušný vedoucí pracoviště. Vedoucí zaměstnanec je povinen seznámit každého nově přijatého zaměstnance před započetím práce s pracovištěm, s riziky možného ohrožení jeho života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen rizika) a s výsledky vyhodnocení rizik, s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, s kategorií, do jaké byla jím vykonávaná práce zařazena a se způsobem poskytování první pomoci. Rovněž je povinen proškolit zaměstnance, který se vrátil do zaměstnání po nepřítomnosti delší 12 měsíců (např. z mateřské dovolené, dočasné pracovní neschopnosti, stáže mimo pracoviště) anebo pokud zaměstnanec porušil předpisy BOZP. Školení zaměstnanců na pracovišti provádí vedoucí zaměstnanec dle osnovy (viz příloha č. 1 B).

Opakované školení zaměstnanců
Opakované školení zaměstnanců se provádí s četností podle kategorie práce, vyhodnocení rizik a s ohledem na četnost provádění prací, při nichž je zvýšená pravděpodobnost poškození zdraví zaměstnance, nejméně však jednou za dva roky. Opakované školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP provádí:
a) příslušný vedoucí zaměstnanec dle přílohy č. 2 či osnovy vypracované příslušným odborným pracovníkem na úseku BOZP součásti, nebo
b) zaměstnanec sám úspěšným absolvováním elektronického opakovaného školení BOZP
Praktickou část opakovaného školení zaměstnanců na pracovišti provádí příslušný vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec pracoviště. Záznamy o školení zaměstnanců na pracovišti a opakovaném školení zaměstnanců vede vedoucí zaměstnanec pracoviště.

Školení vedoucích zaměstnanců
Školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá - odborný pracovník na úseku BOZP součásti MU při jejich nástupu do funkce. Vzor osnovy školení je uveden v příloze č. 3 a ukládá se v osobní složce zaměstnance.

Opakované školení vedoucích zaměstnanců
Opakované školení vedoucích zaměstnanců zaměřené na BOZP a ověření znalostí provádí
a) osoba odborně způsobilá - příslušný odborný pracovník na úseku BOZP součásti, který vede záznamy o školení a ověření znalostí vedoucích zaměstnanců, pokud vnitřní norma součásti MU nestanoví jinak. Vzor osnovy školení je uveden v příloze č. 3; nebo
b) zaměstnanec sám úspěšným absolvováním elektronického školení BOZP
Četnost školení je stanovena na nejméně jedenkrát za tři roky. O způsobu provedení a o vyšší četnosti opakovaného školení rozhoduje s ohledem na vyhodnocení rizik dle § 102 ZP vedoucí příslušné součásti (kvestor, děkan fakulty, ředitel součásti MU).

Školení studentů

Školení studentů prvních ročníků
Školení studentů se provádí při zápisu ke studiu studijního programu nebo v jiném stanoveném termínu před zahájením výuky v prvním semestru studia nebo při opětovném zápisu po přerušení studia, pokud toto přerušení přesáhlo dobu 18 měsíců. Osnovy školení připravuje odborný pracovník na úseku BOZP součásti. Školení studentů prvních ročníků provádí:
a) osoba odborně způsobilá - příslušný odborný pracovník na úseku BOZP součásti. Školení organizačně zabezpečuje studijní oddělení fakulty. O školení se vyhotovuje písemný záznam (vzor je uveden v příloze č. 4), který se uloží na studijním oddělení fakulty; nebo
b) dle pokynů studijního oddělení fakulty student sám úspěšným absolvováním elektronického školení BOZP v Informačním systému MU pro studenty prvních ročníků příslušné fakulty, nebo
c) fakulta seznámením s pokyny pro studenty MU k zajištění BOZP formou prokazatelného předání písemných pokynů studentům. Vzor pokynu je uveden v příloze č.15.
O způsobu školení studentů rozhoduje děkan fakulty.Školení studentů na pracovišti se zvýšeným rizikem se provádí před zahájením prací v souvislosti se zajištěním BOZP podle zvláštních předpisů a vyhodnocení rizik (§ 102 ZP). Školení zajišťuje akademický pracovník vykonávající pedagogickou činnost, vedoucí pracoviště nebo pověřený zaměstnanec pracoviště.

Opakované školení studentů
Opakované školení studentů se provádí na pracovišti se zvýšeným rizikem v periodách dle zvláštních předpisů a vyhodnocení rizik (§ 102 ZP). Školení zajišťuje akademický pracovník vykonávající pedagogickou činnost, vedoucí pracoviště nebo pověřený zaměstnanec pracoviště.

Školení studentů prezenčního doktorského studijního programu
Vstupní obecné školení studentů prezenčního doktorského studijního programu se provádí obdobně jako u zaměstnanců dle článku 3.2.1 odst. 2. Vzor záznamu o školení je uveden v příloze č. 5 A. Vstupní školení studentů prezenčního doktorského studijního programu na pracovišti provádí vedoucí zaměstnanec pracoviště obdobně jako u zaměstnanců. Vzor záznamu o školení studentů prezenčního doktorského studijního programu na pracovišti je uveden v příloze č. 5 B.

Školení studentů kombinovaného studia
Školení studentů kombinovaného studia se provádí před zahájením praktické výuky a praxe, dle článku 3.3.1 odst. 3 s ohledem na vyhodnocení rizik (§ 102 ZP).

Odborná školení zaměřená na BOZP

Odborná způsobilost řidičů
Odborná způsobilost řidičů z povolání, zdokonalování jejich odborné způsobilosti, povinnost absolvovat školení, jeho četnost a rozsah jsou stanoveny obecně platnými právními předpisy.

Bezpečnostní školení řidičů "referentů"
Zaměstnanec smí řídit silniční motorové vozidlo na pracovní cestě až po úspěšném absolvování bezpečnostního školení řidičů. Zaměstnanec smí řídit vozidlo nebo motorový dopravní vozík na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu, který slouží potřebě MU až po úspěšném absolvování bezpečnostního školení řidičů nebo obsluhy motorových vozíků. Zaměstnanec dle odst. 1 a odst. 2 absolvuje opakované bezpečnostní školení řidičů minimálně 1x za 2 roky. Bezpečnostní školení řidičů zajišťuje součást MU samostatně prostřednictvím odborně způsobilé osoby - držitele profesního osvědčení (učitelského oprávnění). Pokud zaměstnanec předloží zaměstnavateli doklad o školení, provedeném držitelem profesního osvědčení k provádění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění organizovaného jiným subjektem, např. fakultní nemocnicí, jinou vysokou školou, ústavem, nebo předloží průkaz profesní způsobilosti řidiče, nemá povinnost absolvovat bezpečnostní školení řidičů. Toto platí za předpokladu, že od absolvovaného školení neplynuly více jak 2 roky.

Oprávnění k obsluze strojů a technických zařízení
Zaměstnanec smí obsluhovat stroje a technická zařízení,, pokud má příslušné oprávnění k jeho obsluze a byl jeho obsluhou pověřen. Vedoucí zaměstnanec zajistí, aby zaměstnanec měl k dispozici návody k obsluze strojů a technických zařízení a bezpečnostní pokyny. Vedoucí zaměstnanec odpovídá za poučení zaměstnanců pracujících se stroji pro úpravu a zpracování materiálů. Opakovaná školení BOZP provádí vedoucí zaměstnanec nejméně jednou za tři roky. Místním provozně bezpečnostním předpisem se upraví zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích MU.

Odborná způsobilost v elektrotechnice
Školení z odborné způsobilosti v elektrotechnice ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. absolvují zaměstnanci, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich. Školení zajišťuje hromadně provozní odbor rektorátu. Znalosti z odborné způsobilosti se prokazatelně ověřují nejméně jednou za tři roky. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace smějí provádět jednoduchou obsluhu elektrických zařízení v rozsahu dle návodu výrobce a pouze na takových zařízeních, u nichž nemůže dojít k dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem).

Oprávnění ke svařování
Svářečské práce smí provádět jen zaměstnanci, kteří vlastní svářečské oprávnění pro příslušnou metodu, platný záznam o lékařské prohlídce a jsou písemně pověřeni svářecím technologem nebo zaměstnancem odpovědným za provoz pracoviště nebo objektu. Svářeč musí být vybaven osobními ochrannými prostředky a musí je používat. Nejsou-li osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu, musí tuto skutečnost oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Svářeč musí být prokazatelně seznámen s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem, otravě plynem a s požární prevencí. Školení zajišťuje hromadně rektorát. Znalosti z odborné způsobilosti se prokazatelně ověřují nejméně jednou za dva roky.

Obsluha tlakových nádob stabilních
Nádoby dle ČSN 69 0012 smí obsluhovat zaměstnanec starší 18 let, zdravotně způsobilý a prokazatelně proškolený a přezkoušený z předpisů k provozu tlakových nádob a příslušných zařízení. Zápis o zkoušce potvrdí podpisem revizní technik nebo proškolená osoba zodpovědná za provoz a zaměstnanec pověřený obsluhou nádob. Provozovatel, zpravidla provozní odbor rektorátu nebo technicko-provozní oddělení součásti MU ve spolupráci s odborným pracovníkem na úseku BOZP zajišťuje přezkoušení zaměstnanců nejméně jedenkrát za tři roky. Záznam musí být uložen u provozovatele zařízení, kopie záznamu u příslušného odborného pracovníka na úseku BOZP, pokud vnitřní norma nestanoví jinak. Bližší podrobnosti se stanoví místním provozně bezpečnostním předpisem.

Obsluha tlakových nádob pro technické účely (tlakové láhve)
Zaměstnanci, kteří pracují s tlakovými láhvemi (vyprazdňují jednotlivé lahve nebo jinak s nimi manipulují - skladování, doprava, apod.), musí být před pověřením touto činností a pravidelně jednou za tři roky prokazatelně poučeni o obsluze, bezpečnostních zásadách a o poplachových směrnicích. Školení zajišťuje vedoucí zaměstnanec. Záznam o školení vede vedoucí zaměstnanec a kopii předá odbornému pracovníku pro oblast BOZP, pokud vnitřní norma nestanoví jinak.

Oprávnění k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
Zaměstnanci mohou provádět jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky po prokazatelném zaškolení odborně způsobilou osobou podle § 44b odst. 1, 2 zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, dále "zákon o chemických látkách". Opakované proškolení musí absolvovat nejméně jedenkrát za rok. Školení a proškolení zaměstnanců MU zabezpečuje osoba odborně způsobilá podle § 44b zákona o chemických látkách jmenovaná rektorem. Školení na PřF, LF a PdF provádí pověřená osoba fakulty. O školení a proškolení se vyhotovuje písemný záznam, který je školitel povinen uchovávat po dobu 3 let. Ověření znalostí se provádí písemným nebo elektronickým testem. Za realizaci školení a evidenci účasti jsou odpovědni vedoucí pracovníci, kteří jsou rovněž odpovědni za proškolení každého nového pracovníka. Obdobně se postupuje při nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny. Školení zajišťuje odborně způsobilá osoba podle § 9 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, v platném znění.

Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy
Zaměstnanci mohou uzavřeně nakládat s geneticky modifikovanými organismy (GMO) v souladu se zák. č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění, po absolvování školení dle § 19 tohoto zákona a po prokazatelném seznámení s provozním řádem pracoviště. Zaměstnanec se musí prokazatelně seznámit s provozním řádem pracoviště a musí absolvovat opakované proškolení při každé změně pracovních postupů, nejméně však jedenkrát za rok. Školení zajišťuje rektorem jmenovaný odborný poradce. O školení a proškolení se vyhotovuje písemný záznam, který je součástí bezpečnostní dokumentace pracoviště, na kterém se nakládá s GMO, uchovává se minimálně po dobu 10 let. Ověření znalostí se provádí písemným nebo elektronickým testem. Za realizaci a evidenci účasti jsou odpovědni vedoucí pracovníci, kteří jsou rovněž odpovědni za proškolení každého nového pracovníka.

Informování a příprava radiačních pracovníků
Znalosti radiačních pracovníků a jejich způsobilost k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření při jimi vykonávané práci se ověřují před zahájením práce a dále pravidelně nejméně jednou za rok zkouškou. Vzdělávací akce pro pracovníky MU o radiační ochraně zabezpečuje dohlížející osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pověřená rektorem. O absolvování se vyhotovuje písemný záznam, který je součástí bezpečnostní dokumentace pracoviště, které využívá jadernou energii nebo ionizující záření.

Školení o prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění
Každý pracovník a student, pro kterého existuje riziko expozice biologickým činitelům, je povinen v pravidelných intervalech absolvovat specializované školení. Rozsah a četnost školení o prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se stanovuje vnitřní normou. Za realizaci a evidenci účasti jsou odpovědni vedoucí pracovníci, kteří jsou rovněž odpovědni za proškolení každého nového pracovníka.

Další odborné způsobilosti
Školení o další odborné způsobilosti např. pro práci ve výškách, obsluha parovodního a horkovodního potrubí, zajišťuje příslušný vedoucí pracoviště v rozsahu a četnosti v souladu s příslušnými předpisy. Záznam o školení je uložen u vedoucího pracoviště, pokud vnitřní norma nestanoví jinak. Za realizaci a evidenci účasti jsou odpovědni vedoucí pracovníci, kteří jsou rovněž odpovědni za proškolení každého nového pracovníka.