BOZP - Základní informace MU     


Základní informace MU

Pro MU Brno je v oblasti BOZP závazná č.10-2009 a její přílohy:
Příloha č. 1A - muž, příloha č. 1A - žena Záznam o vstupním školení zaměstnanců – obecné
Příloha č. 1B Záznam o vstupním školení zaměstnanců – na pracovišti
Příloha č. 2 Záznam o opakovaném školení zaměstnanců
Příloha č. 3 Záznam o školení vedoucích zaměstnanců
Příloha č. 4 Záznam o školení studentů prezenčního studia při zápisu do I. ročníku
Příloha č. 5 A Záznam o školení doktorandů – obecné
Příloha č. 5 B Záznam o školení doktorandů – na pracovišti
Příloha č. 6 Příklad vybavení lékárničky pracoviště
Příloha č. 7 Záznam o (pracovním) úrazu
Příloha č. 8 Hodnocení bolestného - podklad k náhradě škody za bolestné
Příloha č. 9 Hodnocení ztížení společenského uplatnění
Příloha č. 10Potvrzení o ztrátě na výdělku
Příloha č. 11Záznam o školním úrazu studenta
Příloha č. 12 Náhrada škody za školní úraz – podklad k náhradě škody za školní úraz
Příloha č. 13 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
Příloha č. 14 Co dělat, stal-li se úraz
Příloha č. 15 Pokyn pro studenty MU k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Příloha č. 16 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

Aktualizované přílohy směrnice

Vstupní BOZP 2016
Opakované školení BOZP 2016
Opakované školení PO 2016
Tématický plán 2016
Co dělat při úrazu 2016
Informační list o úrazu 2016
Seznámení s dokumentem 2016
Seznamení s návodem 2016

Základní právní předpisy vztahující se k problematice BOZP
Základní právní normy
Zdravotnické a hygienické předpisy a předpisy s touto problematikou související
Vysokoškolsky zákon
Normalizace, zkušebnictví, metrologie
Bezpečnost jaderných zařízení
Doprava
Tlaková zařízení
Zdvihací zařízení
Výtahy a plošiny
Plynová zařízení
Elektrická zařízení

Osoby zodpovědné za BOZP na jednotlivých subjektech univerzity

# Kontaktní osoby BOZP MU Fakulty
právnická (PrF), Ing. Petr Klein, tel.549491209
lékařská (LF), Bc. Edita Uherková, tel.549496486
přírodovědecká (PřF), Novotný Pavel , tel.549496242
filozofická (FF), Klein Josef , tel.549491509
pedagogická (PdF), Halamková Iva, Ing., tel.549495262
ekonomicko-správní (ESF), Vintr Vlastimil, Ing. , tel.549498353
informatiky (FI), Netolická Věra , tel. 549496222
sociálních studií (FSS), Jebas Jan, PaedDr. , tel.549491909
sportovních studií (FSpS), Kopuletá Vladimíra, Ing. , tel.549492051

Vysokoškolské ústavy
Ústav výpočetní techniky (ÚVT), Novotná Lenka , tel.549492100
Středoevropský technologický institut , Loučková Barbora, Ing., tel.549498037

Rektorát
Rektorát (RMU), Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; 

Jiná pracoviště
Archiv Masarykovy univerzity, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Centrum jazykového vzdělávání, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Centrum zahraniční spolupráce, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Centrum pro transfer technologií, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Institut biostatistiky a analýz, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Mendelovo muzeum, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Centrální řídící struktura projektu CEITEC, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Univerzitní centrum Telč, Plucar Josef, Ing. , tel.549491140

Účelová zařízení
Správa kolejí a menz, Pacek Vladimír , tel.549496584
Nakladatelství, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377;
Správa Univerzitního kampusu Bohunice (SUKB), Ing. Jan Kočenda, tel.549493637