BOZP - Základní informace MU     


Základní informace MU

Pro MU Brno je v oblasti BOZP závazná č.10-2009 a její přílohy:
Příloha č. 1A - muž, příloha č. 1A - žena Záznam o vstupním školení zaměstnanců – obecné
Příloha č. 1B Záznam o vstupním školení zaměstnanců – na pracovišti
Příloha č. 2 Záznam o opakovaném školení zaměstnanců
Příloha č. 3 Záznam o školení vedoucích zaměstnanců
Příloha č. 4 Záznam o školení studentů prezenčního studia při zápisu do I. ročníku
Příloha č. 5 A Záznam o školení doktorandů – obecné
Příloha č. 5 B Záznam o školení doktorandů – na pracovišti
Příloha č. 6 Příklad vybavení lékárničky pracoviště
Příloha č. 7 Záznam o (pracovním) úrazu
Příloha č. 8 Hodnocení bolestného - podklad k náhradě škody za bolestné
Příloha č. 9 Hodnocení ztížení společenského uplatnění
Příloha č. 10Potvrzení o ztrátě na výdělku
Příloha č. 11Záznam o školním úrazu studenta
Příloha č. 12 Náhrada škody za školní úraz – podklad k náhradě škody za školní úraz
Příloha č. 13 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
Příloha č. 14 Co dělat, stal-li se úraz
Příloha č. 15 Pokyn pro studenty MU k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Příloha č. 16 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

Aktualizované přílohy směrnice

Vstupní BOZP 2016
Opakované školení BOZP 2016
Opakované školení PO 2016
Tématický plán 2016
Co dělat při úrazu 2016
Informační list o úrazu 2016
Seznámení s dokumentem 2016
Seznamení s návodem 2016

Základní právní předpisy vztahující se k problematice BOZP
Základní právní normy
Zdravotnické a hygienické předpisy a předpisy s touto problematikou související
Vysokoškolsky zákon
Normalizace, zkušebnictví, metrologie
Bezpečnost jaderných zařízení
Doprava
Tlaková zařízení
Zdvihací zařízení
Výtahy a plošiny
Plynová zařízení
Elektrická zařízení

Osoby zodpovědné za BOZP na jednotlivých subjektech univerzity

Kontaktní osoby BOZP MU Fakulty
právnická (PrF), Ing. Petr Klein, tel.549491209
lékařská (LF), Bc. Edita Uherková, tel.549496486
přírodovědecká (PřF), Novotný Pavel , tel.549496242
filozofická (FF), Klein Josef , tel.549491509
pedagogická (PdF), Halamková Iva, Ing., tel.549495262
ekonomicko-správní (ESF), Vintr Vlastimil, Ing. , tel.549498353
informatiky (FI), Netolická Věra , tel. 549496222
sociálních studií (FSS), Jebas Jan, PaedDr. , tel.549491909
sportovních studií (FSpS), Kopuletá Vladimíra, Ing. , tel.549492051

Vysokoškolské ústavy
Ústav výpočetní techniky (ÚVT), Novotná Lenka , tel.549492100
Středoevropský technologický institut , Loučková Barbora, Ing., tel.549498037

Rektorát
Rektorát (RMU), Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222

Jiná pracoviště
Archiv Masarykovy univerzity, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Centrum jazykového vzdělávání, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Centrum zahraniční spolupráce, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Centrum pro transfer technologií, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Institut biostatistiky a analýz, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Mendelovo muzeum, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Centrální řídící struktura projektu CEITEC, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Univerzitní centrum Telč, Plucar Josef, Ing. , tel.549491140

Účelová zařízení
Správa kolejí a menz, Pacek Vladimír , tel.549496584
Nakladatelství, Halamková Iva, Ing. , tel.549497377; Šrůtek Jan, Ing. , tel.549492222
Správa Univerzitního kampusu Bohunice (SUKB), Ing. Jan Kočenda, tel.549493637