Chemické látky     


Chemické látky


V naší společnosti sílí snaha předcházet možným poškozením zdraví člověka. A to buď přímo, nebo zprostředkovaně nebezpečným zásahem do životního prostředí. Zpřísňují se kriteria pro přepravu, skladování chemických látek a materiálů, omezuje se volný přístup nepoučených osob k některým látkám. Tato snaha je zcela v souladu s principy uplatňovanými ve státech Evropské unie.
Zacházení s chemickými látkami v ČR upravuje řada zákonů. Jejich smyslem je ochránit zdraví člověka při práci s nimi, zdraví ostatních obyvatel a šetřit životní prostředí. Pravidla pro zacházení s chemickými látkami na Masarykově univerzitě (MU) vycházejí z Nařízení evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), ze zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (na zákon navazuje několik vyhlášek, které blíže specifikují práci s tímto zákonem) a ze zákona č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Existuje i řada dalších zákonů a vyhlášek , které se zacházením s chemickými látkami přímo souvisejí.

Mgr. Jaromír Literák,Ph.D.
Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta MU
Kamenice 5
625 00 Brno
tel. 549 49 5580, e-mail: literak@chemi.muni.cz