Chemické látky - Další užitečné informace     


Další užitečné informace

Zásady požární ochrany a zacházení s chemickými látkami

Užitečné odkazy

Vzory pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami
chemikalie.sci.muni.cz

Podrobněji o hořlavinách
Obecné informace
Plyny
Kapaliny
Pevné látky
Hasicí přístroje
Nebezpečné směsi
Značení tlakových lahví

Praktické postupy
Jak nakupovat chemikálie
Objednávání lihu