Chemické látky - Vzdělávání, školení     


Vzdělávání, školení
 
Všichni pracovníci (včetně studentů), kteří nakládají s chemickými látkami a směsmi na MU se musejí pro zacházení s těmito látkami neustále systematicky a pravidelně vzdělávat a nechávat školit. Školení mají několik stupňů a podob:
  1. Obecná školení zaměstnanců probíhají v předem určených intervalech, toto školení provádějí na jednotlivých fakultách pověřené osoby. Za realizaci a evidenci účasti jsou zodpovědní vedoucí pracovníci, kteří jsou rovněž zodpovědní za proškolení každého nového pracovníka.

  2. Obecné školení studentů je součástí studijních plánů platných pro jednotlivé studijní obory bakalářského, magisterského i doktorského studia, v rámci kterých studenti zacházejí v rámci výuky či výzkumu s chemickými látkami a směsmi. Toto školení má charakter dvouhodinové přednášky C7777 Zacházení s chemickými látkami (na PřF MU), ZC011 Zacházení s chemickými látkami (na LF MU) a CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami (na Pedf MU). Za zavedení těchto předmětů do studijních plánů pro jednotlivé studijní obory zodpovídají jejich garanti. Absolvování této přednášky je vždy povinné pro studenty 1. ročníku bakalářského studia, pro vyšší ročníky je přednáška fakultativní. Avšak všichni zapsaní studenti absolvují ve zkouškovém období podzimního semestru Test ze znalostí ze zacházení s chemickými látkami a směsmi. Test obsahuje 15 jednoduchých otázek, pro úspěšné absolvování testu je nutno správně odpovědět na 13 otázek. Úspěšné absolvování testu se studentům eviduje jako zápočet z tohoto studijního předmětu. Toto obecné školení a testování provádějí pověřené osoby, obsah školení je uveden zde.

  3. Speciální školení pro studenty a pracovníky, kteří nejsou podle zákona č. 267/2015 Sb. odborně způsobilí pro práci s vysoce toxickými látkami a kteří mají pracovat chemickými látkami a směsmi, které jsou klasifikovány jako:


    Ke každému pracovníkovi nebo studentu, který s výše uvedenými nebezpečnými látkami nebo směsmi jakkoliv manipuluje, povede jeho nadřízený nebo vedoucí pracoviště osobní list , který doloží skutečnost, že byl pro zacházení s jednotlivými látkami proškolen. Osobní list se záznamy o provedených školeních musí být archivován po dobu minimálně 3 let od posledního školení. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky.

  4. Školení zahraničních pracovníků a studentů provádí v rozsahu pro české zaměstnance vedoucí pracovník pracoviště nebo školitel.

  5. Krátké návštěvy a exkurze jsou na pracovištích uskutečněny vždy pod dozorem pracovníků MU, návštěvy jsou upozorněny na možná konkrétní nebezpečí.