Chemické látky - Základní informace MU     


Základní informace MU

V naší společnosti sílí snaha předcházet možným poškozením zdraví člověka. A to buď přímo, nebo zprostředkovaně nebezpečným zásahem do životního prostředí. Zpřísňují se kriteria pro přepravu, skladování chemických látek a materiálů, omezuje se volný přístup nepoučených osob k některým látkám. Tato snaha je zcela v souladu s principy uplatňovanými ve státech Evropské unie. Zacházení s chemickými látkami v ČR upravuje řada zákonů. Jejich smyslem je ochránit zdraví člověka při práci s nimi, zdraví ostatních obyvatel a šetřit životní prostředí. Pravidla pro zacházení s chemickými látkami na Masarykově univerzitě (MU) vycházejí z Nařízení evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), ze zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (na zákon navazuje několik vyhlášek, které blíže specifikují práci s tímto zákonem) a ze zákona č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Existuje i řada dalších zákonů a vyhlášek , které se zacházením s chemickými látkami přímo souvisejí.

Zacházení s chemickými látkami, přípravky a předměty na MU
Pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi platí na MU Pokyny pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, přípravky a předměty , projednané s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Na Masarykově univerzitě se podle zákona zachází s chemickými látkami a směsmi na řadě pracovišť především Lékařské, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty, CEITEC MU a Fakulty informatiky. Pracovníci jsou povinni se pravidelně nechat školit a vzdělávat v oblasti zacházení s chemickými látkami a směsmi (viz bod číslo 12 Pokynů pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi na Masarykově univerzitě MU ). Konkrétní seznam osob, které se mají školení a vzdělávání účastnit, určují jednotliví vedoucí pracovišť.

Pověřené osoby na MU za zacházení s chemickými látkami
Jsou poradním orgánem v oblasti zacházení s chemickými látkami na MU a jednotlivých fakultách. Náplní jejich činnosti je dohled nad dodržováním zákonných norem, které se týkají zacházení s chemickými látkami, obecné školení a testování zaměstnanců studentů z uvedené problematiky, kontrolní činnost, vedení administrativy a styk s nadřízenými dozorujícími orgány (např. KHS). Odpovědnost za dodržování platné legislativy, vnitřních nařízení a pokynů MU je záležitostí vedoucích jednotlivých pracovišť.

Pověřená osoba na MU
Mgr. Jaromír Literák,Ph.D.
Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta MU
Kamenice 5
625 00 Brno
tel. 549 495 580
email: literak@chemi.muni.cz
pracoviště Univerzitní kampus Bohunice, ul. Kamenice 5, pavilon A29, místnost 422

Zástupci pro jednotlivé fakulty:

Přírodovědecká fakulta MU
Mgr. Jaromír Literák,Ph.D.
Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta MU
Kamenice 5
625 00 Brno
tel. 549 495 580
email: literak@chemi.muni.cz
pracoviště Univerzitní kampus Bohunice, ul. Kamenice 5, pavilon A29, místnost 422

Lékařská fakulta MU
Doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Biochemický ústav LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno
tel.: 549 493 564
e-mail:jrdostal@med.muni.cz
pracoviště Univerzitní kampus Bohunice, ul. Kamenice 5, pavilon A16, místnost 114

Pedagogická fakulta MU
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Katedra chemie PedF MU
Poříčí 7
603 00 Brno
tel.: 549 497 725
e-mail:sibor@ped.muni.cz
pracoviště: budova Y, místnost 03011

Fakulta informatiky MU
doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
Centrum analýzy biomedicínského obrazu FI MU
Botanická 68a
602 00 Brno
tel.: 549 49 3969
e-mail:qkoutna@fi.muni.cz
pracoviště: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5 - budova A3, místnost 111

CEITEC MU
Ing. Barbora Loučková
Středoevropský technologický institut MU
Kamenice 753/5
625 00 Brno
tel.: 549 49 8037
e-mail:234665@mail.muni.cz
pracoviště: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5 - budova A35, místnost 128