Chemické látky     


Pokyny pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi na Masarykově univerzitě

 1. Úvod
  Zacházení s chemickými látkami v ČR upravuje řada zákonů. Jejich smyslem je ochránit zdraví člověka při práci s nimi, zdraví ostatních obyvatel a šetřit životní prostředí. Následující pokyny vycházejí z Nařízení evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), ze zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a ze zákona č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že na Masarykově univerzitě (dále jen MU) je zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými látkami, resp. přípravky, v popisu práce mnoha pracovníků, je třeba tyto činnosti blíže specifikovat. Tyto předpisy upravují činnost pracovníků MU z hlediska manipulace s nebezpečnými chemickými látkami, které byly komerčně získány pro jejich další práci. V žádném případě nemohou tyto pokyny postihnout situace, kdy v průběhu výzkumné a jiné činnosti vysoce toxické či jinak nebezpečné látky vzniknou jako produkty dějů, které jsou cílevědomě sledovány, a to ani v případě vzniku těchto látek náhodným či neočekávaným způsobem. Tyto situace musí kvalifikovaný pracovník předvídat a být na možnost jejich vzniku připraven, aby mohl zabránit negativnímu působení na zdraví člověka či životní prostředí. V tomto smyslu významně roste role vedoucích pracovníků pracovišť, kteří jsou za činnost svých podřízených odpovědní a kteří jsou ze zákona povinni provádět příslušná školení, kontrolovat dodržování dohodnutých pravidel zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a z jejich porušování vyvozovat odpovídající nápravná opatření.


 2. Pověřené osoby na MU za zacházení s chemickými látkami
  Jsou poradním orgánem v oblasti zacházení s chemickými látkami na MU a jednotlivých fakultách. Náplní jejich činnosti je dohled nad dodržováním zákonných norem, které se týkají zacházení s chemickými látkami, obecné školení a testování zaměstnanců studentů z uvedené problematiky, kontrolní činnost, vedení administrativy a styk s nadřízenými dozorujícími orgány (např. KHS). Odpovědnost za dodržování platné legislativy, vnitřních nařízení a pokynů MU je záležitostí vedoucích jednotlivých pracovišť.

  Pověřená osoba na MU
  Mgr. Jaromír Literák,Ph.D.
  Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
  Přírodovědecká fakulta MU
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  tel. 549 49 5580
  email: literak@chemi.muni.cz
  pracoviště Univerzitní kampus Bohunice, ul. Kamenice 5, pavilon A29, místnost 422

  Zástupci pro jednotlivé fakulty :

  Přírodovědecká fakulta MU
  Mgr. Jaromír Literák,Ph.D.
  Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
  Přírodovědecká fakulta MU
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  tel. 549 49 5580
  email: literak@chemi.muni.cz
  pracoviště Univerzitní kampus Bohunice, ul. Kamenice 5, pavilon A29, místnost 422

  Lékařská fakulta MU
  Doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
  Biochemický ústav LF MU
  Kamenice 5
  625 00 Brno, Česká republika
  tel. 549 49 3564
  e-mail: jrdostal@med.muni.cz
  pracoviště Univerzitní kampus Bohunice, ul. Kamenice 5, pavilon A16, místnost 114

  Pedagogická fakulta MU
  Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  Katedra chemie PedF MU
  Poříčí 7
  603 00 Brno
  tel. 549 497 725
  e-mail: sibor@ped.muni.cz
  pracoviště: budova Y, místnost 03011

  Fakulta informatiky MU
  doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
  Centrum analýzy biomedicínského obrazu FI MU
  Botanická 68a
  602 00 Brno
  tel.: 549 49 3969
  e-mail: qkoutna@fi.muni.cz
  pracoviště: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5 - budova A3, místnost 111

  CEITEC MU
  Ing. Barbora Loučková
  Středoevropský technologický institut MU
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno
  tel.: 549 49 8037
  e-mail: 234665@mail.muni.cz
  pracoviště: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5 - budova A35, místnost 128

 3. Označení nebezpečnosti chemických látek
  Z pohledu Nařízení evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) lze u chemických látek nebo směsí charakterizovat obecnější povahu jejich fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či pro životní prostředí pomocí tzv. třídy nebezpečnosti. Pro třídu nebezpečnosti jsou pak definovány kategorie nebezpečnosti, které specifikují kritéria pro posuzování a upřesňují tak povahu a závažnost nebezpečnosti. Každé třídě a kategorii nebezpečnosti je přiřazena standardní věta o nebezpečnosti (H-věta – hazard statement), která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, včetně stupně nebezpečnosti. H-věty nahrazují dřívější R-věty. K označování látek jsou dále užívány výstražné symboly nebezpečnosti, které grafickou formou pomocí symbolu a dalších prvků sdělují informace o daném druhu nebezpečnosti. Výstražné symboly nebezpečnosti reprezentují určité třídy a kategorie nebezpečnosti, přičemž jeden symbol může označovat více kategorií nebezpečnosti. Signálním slovem je označena příslušná úroveň závažnosti varování před možným nebezpečím; rozlišují se dvě úrovně: slovo „nebezpečí“ označuje závažnější nebezpečností, slovo „varování“ pak označuje méně závažnou kategorií nebezpečnosti. Výčet tříd a kategorií nebezpečnosti a k nim přiřazených výstražných symbolů nebezpečnosti a signálních slov uvádí příloha č. 1. Příloha č. 2 obsahuje výčet H-vět.

 4. Činnosti, které vykonává MU při zacházení s chemickými látkami
  Obecně se nakládáním s látkou nebo směsí dle zákona 350/2011 Sb. rozumí jejich výroba, dovoz a vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková přeprava. Pracoviště MU s ohledem i na další zákonné normy, řeší pouze část z uvedené problematiky, a to zpravidla:


 5. Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami
  Pro práci v chemické či jiné laboratoři, kde se pracuje s chemickými látkami a směsmi, platí buď všeobecné předpisy nebo předpisy specifické, které si každé pracoviště musí vytvořit dle vlastních potřeb.
  Vzory obecných předpisů:


  Při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je každý pracovník povinen řídit se:


  A dále je povinen dbát na ochranu svého zdraví i zdraví dalších lidí a předcházet škodám na životním prostředí.

  Žádná právnická ani fyzická osoba (nikdo!) nesmí prodat, darovat ani jiným způsobem poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám látky a směsi klasifikované jako akutně toxické kategorie 1 nebo 2, pokud nejsou tyto osoby způsobilé k nakládání s těmito látkami nebo směsmi podle zákona č. 267/2015 Sb..

  Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, chemické látky a směsi klasifikované jako akutně toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie, žíravé kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314.

 6. Kvalifikace osob pro zacházení s vysoce toxickými látkami
  Za fyzickou osobu odborně způsobilou pro nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi se podle zákona č. 267/2015 Sb. považují:

  1. Absolventi vysokých škol, kteří:

   • získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví, nebo
   • získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
   • získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii,
   • získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,
   • získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru.

  2. fyzické osoby, které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.


 7. Seznam pracovišť
  Seznam pracovišť MU, na kterých se zachází s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi je obsahem přílohy č. 7.

 8. Seznam vysoce nebezpečných látek
  Každé pracoviště si vytvoří seznam látek a směsí, které jsou klasifikovány jako látky žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B, toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B a akutně toxické kategorie 1 nebo 2, které jsou na daném pracovišti používány nebo skladovány. Seznam je veden formou elektronické databáze a musí být průběžně aktualizován s nejdelší možnou periodou aktualizace jednoho roku. Za správnost a aktuálnost záznamů bude odpovídat osoba pověřená dohledem nad zacházením s chemickými látkami na dané fakultě/pracovišti (viz bod č. 2 těchto pravidel).

 9. První předlékařská pomoc
  V obecné formě jsou obsahem přílohy č. 8, některé podrobnosti vyplývají z přílohy č. 9. Pokud to charakter práce s nebezpečnou látkou vyžaduje a pro první pomoc nelze najít ve výše uvedených dokumentech relevantní informace, pak je pracovník povinen si tyto informace obstarat a uvést je do Pravidel pro zacházení s vysoce nebezpečnými látkami (viz bod č. 5 těchto pravidel).

 10. Balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí a chemických látek obecně
  Chemické látky a směsi jsou zpravidla dodány firmou ve správných obalech. Tyto obaly jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na bezpečnou přepravu i skladování.
  Obecně platí, že:


  Tyto požadavky na obsah štítku komerční balení zpravidla splňují, nutno však počítat s tím, že každá dodávající firma může mít obsah štítku mírně odlišný.
  V případě vytváření náhradního balení (při rozbití starého, při přesypávání nebo přelévání, přesypávání chemikálie do menšího balení, apod.) je zapotřebí si vytvořit štítek vlastní. K tomu účelu má MU k dispozici příslušný software, který je k dispozici na všech zainteresovaných pracovištích.
  Pokud se připravují ze zásobních balení chemických látek a směsí roztoky, musejí být tyto roztoky řádně a nesmazatelně označeny, v případě, že i nadále mají charakter nebezpečné chemické látky nebo směsi, pak musí označení obsahovat všechny náležitosti jako původní balení. Bližší informace ke klasifikaci a informace o koncentračních limitech pro klasifikaci směsí lze nalézt v Nařízení evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

  Chemikálie v baleních, ze kterých není zřejmé, co se v nich nachází, musejí být kvalifikovaně a neprodleně zlikvidovány.

 11. Bezpečnostní list
  Bezpečnostní list (dále jen BL) je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o vlastnostech nebezpečné látky, přípravku nebo předmětu. Obsahuje řadu užitečných údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí. BL musí být v českém jazyce a měl by být součástí dodávky chemické látky nebo přípravku. Doporučuje se explicitně si jej vyžádat při prvním objednání látky. Při další objednávce téže látky již není třeba BL vyžadovat. BL pro jednu a tutéž látku se mohou lišit od při dodávce chemikálie od různých firem.
  Je vhodné, aby BL byl uskladněn na pracovišti tak, aby k němu měli přístup všichni pracovníci a je nutné zavést takový systém, aby každý byl s to příslušný BL v případě potřeby rychle vyhledat.

 12. Školení studentů a zaměstnanců fakulty o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  Fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé pro nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi se podle zákona č. 267/2015 Sb. a které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání na MU nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako:
  musejí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi těchto chemických látek nebo směsí, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.

  Školení studentů a zaměstnanců fakulty o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi má několik stupňů:
  Předmětem všeobecného školení jsou:

  1. seznámení s nebezpečnými vlastnostmi nebezpečných na pracovišti používaných chemických látek a směsí
  2. zásady ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky
  3. zásady první předlékařské pomoci
  4. způsoby zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na MU
  5. likvidace chemických odpadů.

  Všeobecné školení pro studenty příslušných studijních oborů a programů si organizují jednotlivé fakulty samostatně a týká se všech studentů bakalářského, magisterského a doktorandského studia, kteří se mohou během výuky či vědeckovýzkumné práce dostat do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Fakulty zavedou pro tyto účely do studijních plánů pro studijní obory, kde se s chemickými látkami nebo směsmi zachází, povinný předmět bez kreditového ohodnocení s názvem Zacházení s chemickými látkami, a to podle pravidel, která mají fakulty ve svém Studijním a zkušebním řádu. Zápočet z tohoto předmětu bude sloužit jako doklad o jeho absolvování. Pro studenty prvních ročníků se všeobecné školení zajišťuje formou minimálně dvouhodinové přednášky. Tato přednáška může být chápána jako úvodní lekce přednášky jiné, či může být provedena samostatně. O přítomnosti na přednášce se vede prezence. Studenti vyšších ročníků však tuto přednášku nemusejí absolvovat a mohou si potřebné informace opatřit na webu http://rect.muni.cz/nso.
  Všichni studenti musejí každoročně doložit svou všeobecnou znalost pokynů pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi vykonáním testu, který je možno vykonat prostřednictvím Informačního systému MU. Výsledek testu je periodicky evidován, studentům je pak udělen zápočet za předpokladu, že během studia alespoň jednou navštívili přednášku o zacházení s chemickými látkami.

  Speciální školení v jednotlivých praktických cvičeních je třeba provést vždy v případě, že to charakter cvičení vyžaduje. O obsahu a náplni školení rozhoduje vedoucí pracoviště se spolupráci s vedoucím cvičení.

  Zahraniční studenty proškolí ze zacházení s chemickými látkami na konkrétním pracovišti jejich školitel. O proškolení se vede záznam – viz http://www.rect.muni.cz/nso/
  Pro zaměstnance organizují pracoviště (ústavy, samostatná pracoviště) všeobecný typ školení jednou za tři roky. Zajištění a evidence účasti, pozvání lektora, atd. je v kompetenci pracoviště samotného. Záznamy o zaškolení a následném proškolení se musí uchovávat po dobu 3 let.

  Pokud nakládají s výše uvedenými látkami a směsmi zaměstnanci Masarykovy univerzity, musejí být k této činnosti odborně způsobilí podle zákona č. 267/2015 Sb., případně musejí být proškoleni takovou odborně způsobilou osobou. Ke každému pracovníku, který s výše uvedenými nebezpečnými látkami nebo směsmi jakkoliv manipuluje, povede jeho nadřízený nebo vedoucí pracoviště osobní list, který doloží skutečnost, že byl pro zacházení s jednotlivými látkami proškolen. Osobní list se záznamy o provedených školeních musí být archivován po dobu minimálně 3 let od posledního školení. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. Podrobnosti, jak vyplňovat osobní list jsou uvedeny na webu http://www.rect.muni.cz/nso/.

  Příležitostné návštěvy, pokud se krátkodobě zdržují či pracují v prostorách, kde se zachází s nebezpečnými chemickými látkami, přípravky či předměty, poučí jejich doprovod.

  Vstupní zaškolení nových pracovníků a studentů provádějí vedoucí pracovišť, příp. jimi pověřené osoby.

 13. Nákup vysoce toxických látek
  Vysoce toxické látky (látky a směsi, které mají přiřazenu kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 ) může nakupovat od dodavatelských firem pouze osoba odborně způsobilá a pověřená vedoucím pracoviště.
  Fakulty mohou na základě žádosti dodavatele nebezpečných chemických látek vystavit individuální či hromadné potvrzení o způsobilosti k nákupu vysoce toxických, příp. i jinak nebezpečných látek pro celou fakultu, jednotlivá pracoviště či jednotlivé osoby. Toto potvrzení vydá odpovědný pracovník za jednotlivé fakulty na žádost vedoucího pracoviště.
  O nákupu vysoce nebezpečných látek musí být předem informován vedoucí pracoviště.

 14. Skladování a evidence vysoce toxických látek Nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické (látky a směsi, které mají přiřazenu kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2) musejí být skladovány v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení fyzických osob.

  Ztrátu nebo odcizení vysoce toxických látek nebo směsí oznámí nejprve odpovědnému vedoucímu pracovníkovi a pak děkanovi fakulty.

  O nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi musejí pracovníci vést evidenci. Evidence musí být vedena odděleně pro každou vysoce toxickou látku nebo směs, zvlášť pro jednotlivá balení či šarže. Evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby, které byla látka nebo směs vydána. Zápis musí obsahovat datum manipulace, stručný popis potenciálního použití látky (výzkum, syntéza, praktikum apod.), a podpis skladníka a osoby, které byla látka vydána. Pokud se vysoce toxické látky používají v praktických cvičeních studentů, pak o spotřebě těchto chemikálií vede evidenci vedoucím pracovníkem určená osoba.
  Evidenční záznamy musejí být uchovávány ještě nejméně 5 let po dosažení nulového stavu zásob chemické látky nebo přípravku. Evidenční knihy pro evidenci nebezpečných látek a směsí, jakož i listinné doklady musí být vedeny tak, aby údaje v nich nebylo možné dodatečně měnit, chybné údaje musí být opraveny tak, aby původní zápis zůstal čitelný.

 15. Chemické odpady a jejich likvidace
  Zacházení s odpady se řídí přílohou číslo 5.

  Přílohy:

  Pokyny vypracoval: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
  Pravidla byla projednána s KHS JMK