Chemické látky     


Speciální první pomoc

Pokyny pro první předlékařskou pomoc pro vybrané chemické látky

Klinika nemocí z povolání VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha,
tel. 02 / 2491 92 93, 2491 5402, fax 2491 4570, e-mail : tis@ cesnet.cz


První pomoc při poškození chemickými látkami je nejdůležitější částí léčebného postupu. Může odvrátit závažná poškození zdraví i smrtelný průběh. Proto je při práci s chemickými látkami nezbytné být na tuto možnost předem připraven. K nehodám zpravidla dochází za dramatických okolností, vždy nevhod a neočekávaně.
Oblast první pomoci při expozici chemickým látkám je současně i částí nejproblematičtější, v odborných kruzích velice diskutovanou. Poněvadž jde o málo časté situace, nové údaje jsou získávány z nepříliš početných kazuistik, v nichž kromě faktorů obecně platných (dávka, koncentrace, pH látky, interval expozice do první pomoci), hraje roli mnoho faktorů individuálních (hmotnost postiženého, jeho zdravotní stav, předcházející požití jídla, pH v žaludku aj.). Jednotný konsensus u řady léčebných postupů neexistuje.
Snad právě proto naše odborná veřejnost vycítila potřebu informací o postupu při akutních intoxikacích a zejména o počáteční fázi – první pomoci.
Tato příručka je určena především lékařům vykonávajícím pracovně lékařskou péči. Už svým rozsahem nemůže splnit velká očekávání a je pouze stručným návodem s uvedením hlavních zásad a nejčastějších a nejzávažnějších chemických látek, vyvolávajících poškození při zasažení kůže, očí, plic nebo cestou zažívacího traktu. Ve stručnosti jsou zde zmíněna i další doporučení, např. vhodná antidota.
Pro zhodnocení největšího záběru informací jsem vycházela z řady posledních literárních zdrojů a z toxikologických databází nejnovějšího data, kromě toho ze znalosti dostupnosti antidot a praxe v jednotlivých zemích. Předkládaná publikace je tedy souhrnem informací EAPCCT (European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists), IPCS (International Programme of Chemical Safety) INTOX, AAPCCT (American Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists) z databáze Poisindex (Micromedex), a dalších literárních zdrojů. Významnou součástí byla i vlastní databáze Toxikologického informačního střediska, budovaná již po dobu 40 let. V mnoha případech bude třeba toto informační středisko při akutně vzniklé situaci telefonicky kontaktovat.
Doufejme, že těchto nehod bude co nejméně.

Za cenné připomínky a podněty děkuji lékařům Centra hygieny práce a nemocí z povolání SZÚ, především MUDr. Alexandru Fuchsovi, CSc.

V Praze 12. 1. 2001          doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Práce na publikaci byla provedena v rámci MŠMT J13/98 000011115.

SOUČASNÉ POZNATKY O PRVNÍ POMOCI PŘI EXPOZICI CHEMICKÝM LÁTKÁM A PŘI KONTAMINACI TĚMITO LÁTKAMI

DANIELA PELCLOVÁ
I. KONTAMINACE KŮŽE

Rizika poškození : Postup: Poznámka:
Interval do první pomoci má (kromě typu látky) rozhodující roli :
do 1 minuty – následné poškození je malé
do 3 minut - rozsah poškození je větší, ale pH kůže se ještě upraví
za 10 – 30 min – pH kůže se po řadu hodin nevrátí k normě

A. VYBRANÉ ŽÍRAVÉ LÁTKY BEZ CELKOVÝCH ÚČINKŮ

AMONIAK KAPALNÝ
potřísnění kůže vyvolá nejdřív zmrazení kůže a po chvíli poleptání, puchýře a defekty podobně jako u popálenin
První pomoc : kůži oplachovat vodou

BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY (např. yperit)
První pomoc : důkladné opláchnutí kůže vodou, potom INAKTIVACE :
Dekontaminační prášek:
36% CaCl2, 33% MgO, 25% CaO, 1,5% CaCO3,
Hojně posypat kontaminovanou kůži, potom omýt mýdlem a vodou.

FORMALDEHYD, VODNÝ ROZTOK FORMALÍN 35 – 40%
První pomoc : kůži oplachovat vodou

KYSELINY (většina) A LOUHY
První pomoc : okamžitě začít oplachovat postižené místo dostatkem pokud možno teplé vody po 10 – 15 min, u silných alkálií nejméně 1 hodinu !

LITHIUM, SODÍK, DRASLÍK
První pomoc : po odstranění částeček pokrýt kůži obkladem s olejem (rostlinným nebo minerálním)

PEROXID VODÍKU – 10 % a více (sliznici leptá už 5 % roztok)
První pomoc : kůži oplachovat vodou

ÚČINEK JEN STŘEDNĚ DRÁŽDIVÝ:
PYRETHRINY A PYRETHROIDY – na kůži jen pálení, erytém, parestézie
První pomoc : po důkladném omytí použít vitamin E v masťovém základu (např. Erevit ung.)

B. VYBRANÉ ŽÍRAVÉ LÁTKY S CELKOVÝMI TOXICKÝMI ÚČINKY PO VSTŘEBÁNÍ KŮŽÍ

BÍLÝ FOSFOR
(poškození jater a ledvin)
První pomoc : důkladné opláchnutí vodou, potom INAKTIVACE:
Manganistan draselný – pokrýt kůži obkladem nasáklým roztokem 2g/100ml – oxidace na neškodné oxidy, současně zabrání samovznícení fosforu

BIPYRIDILOVÉ HERBICIDY – PARAQUAT, DIQUAT
(poškození jater, ledvin, u paraquatu navíc plicní fibróza)
První pomoc : důkladně oplachovat vodou

DICHLORMETHAN (= METHYLENCHLORID)
(deprese CNS, arytmie, tvorba CO)
První pomoc : oplachovat vodou a mýdlem

FENOL- kyselina karbolová – roztok nad 5 % leptá
(neurotoxicita, křeče, poškození jater a ledvin, arytmie)
První pomoc : po důkladném opláchnutí vodou – INAKTIVACE SPECIÁLNÍMI LÁTKAMI K OČIŠTĚNÍ KUŽE:
Glycerin
Isopropylalkohol – na plochy do 5% povrchu těla, potom důkladně opláchnout vodou !
Polyethylenglykol 300 nebo 400 – rozpouští fenol
Oleje (minerální, jedlé) – rovněž očišťují kůži, nejsou-li k dispozici, použít alespoň šampón nebo mýdlo

CHROMOVÉ SOLI šestimocné – žíravé účinky na kůži
(po vstřebání hemolýza, renální tubulární nekróza, po méně toxických jen dermatitis)
První pomoc : po důkladném oplachování kůže lze použít 10% roztok kyseliny askorbové, která údajně zvyšuje redukci na trojmocné sloučeniny. Kromě toho 10 % roztok EDTA (ethylendiaminotetraoctové kyseliny) usnadňuje odstranění krust a příškvarů obsahujících sloučeniny chrómu z kůže.

KREZOL
(poškození jater, ledvin, methemoglobinémie)
První pomoc : po důkladném opláchnutí vodou – INAKTIVACE SPECIÁLNÍMI LÁTKAMI K OČIŠTĚNÍ KUŽE:
Glycerin
Isopropylalkohol – na plochy do 5% povrchu těla, potom důkladně opláchnout vodou !
Polyethylenglykol 300 nebo 400
Oleje (minerální, jedlé) rovněž očišťují kůži, nejsou-li k dispozici, použít alespoň šampón nebo mýdlo

KVARTÉRNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINY (benzalkonium, karbetopendecinium, dodecyldimetylamoniumchlorid aj. ) - kationaktivní tenzidy
(kóma, hypotenze, zástava dýchání a srdeční akce)
slabě alkalické, žíravé při 10 -20 % koncentraci
První pomoc : důkladně oplachovat vodou a mýdlem (snad ruší účinek)

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ
(hypokalcémie, hyperkalémie)
První pomoc : po alespoň 20 - minutovém opláchnutí vodou INAKTIVACE vápníkem:
Calcium gluconicum–10 % roztok na kůži - co nejdříve (lze použít také inj. roztok Calcium Biotica, nakonec event. Calcium pantothenicum ung.)
hořčíkem : asi 200 g MgSO4 (sklenici) do 1 litru vody
Účinné jsou i kvartérní amoniové soli v nízkých koncentracích (Ajatin roztok, Septonex).

KYSELINA PIKROVÁ (= TRINITROFENOL)
(methemoglobinémie, poškození jater a ledvin)
První pomoc : důkladně oplachovat vodou a mýdlem

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ
(hypokalcémie, křeče, poškození ledvin - oxalát vápenatý)
První pomoc : oplachovat nejméně 20 minut, pod proudem vody odstranit kontaminované oděvy a obuv (potom důkladně vyprat, koženou obuv zlikvidovat) - potom INAKTIVACE vápníkem :
Calcium gluconicum –10 % roztok - co nejdříve (lze použít také např. inj. roztok Calcium Biotica a Calcium pantothenicum ung.)

MANGANISTAN DRASELNÝ
(hyperkalémie, poškození CNS manganem)
První pomoc : oplachovat pod tekoucí vodou alespoň 15 minut

C. VYBRANÉ LÁTKY S RIZIKEM CELKOVÉ TOXICITY PO VSTŘEBÁNÍ KŮŽÍ (NEPŮSOBÍ JAKO ŽÍRAVINY)

ANILÍN
(methemoglobinémie)
První pomoc : kůži omývat množstvím vody a mýdlem
Obstarání antidot (Methylenblau inj., Toluidinblau inj.)

CHLOROFORM (TRICHLORMETHAN)
(deprese CNS, poškození jater a ledvin)
První pomoc : kůži omývat množstvím vody a mýdlem

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICIDY
(inhibice acetylcholinesterázy, deprese CNS, arytmie)
První pomoc : kůži omývat nejlépe 5 % roztokem natrium bikarbonátu K INAKTIVACI (rozklad v alkalickém prostředí), není-li k dispozici, množstvím vody a mýdlem.
Pro lékařskou první pomoc obstarat Atropin inj., který je třeba podat při prvních příznacích intoxikace.

KONTAKT NA ANTIDOTA :

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

KLINIKY NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ,

TEL. 2491 9293, 2491 5402


SPECIÁLNÍ LÁTKY K OČIŠTĚNÍ KUŽE po důkladném opláchnutí vodou :

Polyethylenglykol 300 nebo 400 (Lutrol E 400, Roticlean E) Glycerin po polití fenolem
Isopropylalkohol – po polití fenolem a krezolem ředí a rozpouští tyto látky (na plochy do 5% povrchu těla, potom důkladně opláchnout vodou !). Nevýhodou je, že dráždí kůži, snižuje však žíravý efekt uvedených látek a je stejně účinný jako polyethylenglykol.
Calcium gluconicum roztok, mast nebo gel – po polití kyselinou fluorovodíkovou, šťavelovou
Manganistan draselný – bílý fosfor, pokrytí kůže obkladem nasáklým roztokem 2g/100ml – oxidace na neškodné oxidy
Dekontaminační prášek – chemické zbraně (např. yperit):
36% CaCl2, 33% MgO, 25% CaO, 1,5% CaCO3, Poznámka:
PRVNÍ POMOC OBYČEJNOU VODOU Z VODOVODU V PRVNÍCH 10 MINUTÁCH JE ÚČINNĚJŠÍ, NEŽ POZDĚJI S NEJLEPŠÍM LOKÁLNÍM ANTIDOTEM !

D. VYBRANÉ LÁTKY, KTERÉ ULPĚLY NA KŮŽI
ASFALT
DEHET
LAKY
PRYSKYŘICE
KYANAKRYLÁTY

Předlékařská první pomoc : Při polití horkým asfaltem nebo dehtem je nezbytné rychle zchladit postiženou část těla ponořením do chladné vody a potom přikrýt sterilním suchým obvazem.
U většiny těchto látek alespoň částečně pomáhá čištění kůže alkoholem nebo minerálním nebo rostlinným olejem. Poněvadž zde není nebezpečí z prodlení, je vhodnější ponechat očištění větších ploch kůže na zdravotnících.

II. KONTAMINACE OČÍ

Rohovka je zvláště citlivá vůči žíravým látkám a organickým rozpouštědlům, která mohou velmi rychle poškodit její povrch a vést k neprůhledným jizvám. III. PERORÁLNÍ INTOXIKACE

Na pracovišti : záměny, suicidia
JAKO PRVNÍ POMOCSE ZPRAVIDLA PODÁVAJÍ TEKUTINY NEBO AKTIVNÍ UHLÍ, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH SE VYVOLÁVÁ ZVRACENÍ.
U OSOB V BEZVĚDOMÍ NEPODÁVAT NIC ÚSTY, NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ ! ULOŽIT DO STABILIZOVANÉ POLOHY, PŘIVOLAT LÉKAŘE.

AKTIVNÍ UHLÍ (nesprávně „živočišné uhlí“)
Získává se pyrolýzou organických látek rostlinného původu. Při jeho aktivaci proudem oxidujícího plynu za vysoké teploty (600 -900 °C) vzniká jemná porézní struktura a jeho povrch se zvyšuje z 100 na 3500 m2 /gram látky. Schopnost adsorpce se tím zvýší 2-3 krát.

Podává se minimálně desetinásobek množství látky, kterou chceme odstranit. Prášek nebo rozdrcené tablety je třeba smísit s 1 - 2 dl vody.

Formy : prášek (Carbosorb 25g/bal)
tablety a 300 - 320mg Carbo medicinalis, Carbosorb, Carbotox, aj.

DÁVKY PRO PRVNÍ POMOC PO POŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK V MALÉM MNOŽSTVÍ BÝVAJÍ PODSTATNĚ NIŽŠÍ, NUTNO PŘIZPŮSOBIT TYPU A MNOŽSTVÍ LÁTKY.

DÁVKY AKTIVNÍHO UHLÍ POUŽÍVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PO POŽITÍ LETÁLNÍCH DÁVEK (zejména léků): (dávky pro průměrnou hmotnost 70 kg)

POČÁTEČNÍ DÁVKA 50 g        150 tbl = 2 tablety / kg hm.

PAK OPAKOVANĚ 25 g / 3-4 hod       75 tbl = 1 tableta / kg

APLIKACE OBVYKLE ŽALUDEČNÍ SONDOU.

Poznámka : do počáteční dávky se přidává laxativum.

Indikace pro aktivní uhlí : Kontraindikace aktivního uhlí: Jen málo váže vysoce ionizované soli (např. železo, lithium, kyanidy) a malé polární molekuly (např. alkoholy, glykoly), přesto se v literatuře doporučuje (vzhledem k relativní neškodnosti) u KCN, isopropylalkoholu, dvojmocných solí rtuti, někdy i manganu a bílého fosforu.

Aktivní uhlí působí těmito mechanismy : Oba tyto mechanismy snižují vstřebávání toxických látek v zažívacím traktu a urychlují vyloučení mnoha toxických látek (především však léků). Plazmatické poločasy se tak podstatně zkracují (často i na polovinu), podle klinických zkušeností se průběh otravy rovněž zkracuje a otrava má příznivější průběh.

Poznámka k podávání mléka při první pomoci:
Mléko se dosud často podává v domnění, že účinkuje jako univerzální antidotum. V některých případech má efekt příznivý, jindy dokonce zhoršuje průběh otravy.
V nejistých případech proto mléko zásadně nepodávat !

indikace mléka:
dvojmocné soli rtuti
fluoridy
kyselina šťavelová, šťavelany (včetně dieffenbachie)
kyseliny a louhy – v malém množství
jód
síran měďnatý

kontraindikace mléka (urychlí vstřebání toxických látek) !
organická rozpouštědla
naftalén
paradichlórbenzen aj.

A. ZVRACENÍ JE KONTRAINDIKOVÁNO : ad 1a - NETOXICKÉ VÝROBKY ZPRAVIDLA V DOMÁCNOSTECH :
balzám na rty
gumy mazací
hlína
hliníková folie
inkousty běžné
krémy na boty
oční stíny
pastelky
pleťové krémy
popel včetně cigaretového
razítkovací barva
rtěnky
řasenky
sádra
sacharin
silikagel
svíčky
škrtátko zápalkové krabičky
tužky
vodové barvy
zinci oxidati pasta

ad 1b VÝROBKY LEHCE DRÁŽDÍCÍ GIT:
antacida
antibiotika v mastích
glycerin
holicí krém
kaolín
křída
lanolin
latexové barvy
mýdlo i tekuté
pěna do koupele
peroxid vodíku 3%
ředěná hnojiva na květiny
saponáty na ruční mytí nádobí
šampóny
tělové krémy
vlasové kondicionéry
zubní pasta

ad 2a - ŽÍRAVÉ LÁTKY
NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ !
Louhy vyvolávají kolikvační nekrózu, kyseliny koagulační.
První pomoc : nedávat nic per os. Pokud má pacient úlevu po napití vody nebo mléka, může požít maximálně 1-2 dl těchto tekutin. Dobře působí okamžité vypláchnutí ústní dutiny vodou.
Rychle dopravit do nemocnice, při krátkém intervalu je ideální odsátí látky sondou a provedení urgentní ezofagogastroskopie
Poznámka : poškození sliznice jícnu louhy pod obrazem kolikvační nekrózy je okamžité, po požití kyselin může požití tekutin zvýšit rozsah poškozené sliznice žaludeční, přitom úprava pH je velmi malá. Velké množství požité tekutiny může také vyvolat zvracení.

Kontraindikace :
NEUTRALIZACE KYSELOU NEBO ALKALICKOU TEKUTINOU !
Podání aktivního uhlí je relativní kontraindikací, ruší diagnostiku (není-li dostupné zařízení s oplachováním prohlížené sliznice).

CHLORNAN SODNÝ
méně než 5 ml/kg při požití 7% roztoku nezpůsobí vážnější poškození
První pomoc : dát napít malé množství vody nebo mléka

ad 2b - JINÉ ŽÍRAVÉ LÁTKY, KTERÉ LZE ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ INAKTIVOVAT
NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ !
U těchto látek je třeba zvážit, zda převažuje riziko celkové toxicity – v tom případě je třeba PODAT RYCHLE AKTIVNÍ UHLÍ, PŘESTO, ŽE ZAČERNÍ SLIZNICI A ZNESNADNÍ DIAGNOSTIKU POLEPTÁNÍ GIT ! (některé endoskopické diagnostické přístroje průběžně oplachují prohlíženou sliznici).
Tyto látky obsahují letální dávku v několika málo doušcích !

BIPYRIDILOVÉ HERBICIDY - PARAQUAT, DIQUAT
(poškození jater, ledvin, u paraquatu navíc plicní fibróza)
První pomoc : aktivní uhlí, není-li k dispozici, pomůže ke snížení vstřebání i požití jakéhokoliv jídla, popřípadě dokonce hlíny nebo písku !

DICHLORMETHAN (= METHYLENCHLORID)
(deprese CNS, arytmie, tvorba CO)
První pomoc : rychle aktivní uhlí vzhledem k vysoké toxicitě, i když může rušit endoskopické vyšetření nevyvolávat zvracení

FENOL
(neurotoxicita, křeče, poškození jater a ledvin, arytmie)
Nevyvolávat zvracení vzhledem ke žíravým účinkům a vzniku křečí.
První pomoc : co nejrychleji podat aktivní uhlí (přes začernění – vysoká toxicita)

FORMALDEHYD – VODNÝ ROZTOK (FORMALÍN 35-40 %)
(neurotoxicita, metabolická acidóza z kyseliny mravenčí)
První pomoc : podat rychle aktivní uhlí vzhledem k vysoké toxicitě

JÓD
(ovlivnění funkce štítné žlázy akutně hyperthyreoidismus, chronicky struma s hypothyreoidismem)
Jód vyvolává především poleptání žaludku, vzácněji edém faryngu a glottis. Je inaktivován škrobem na netoxické jodidy, které jsou modře zbarvené.
První pomoc: podat jídlo obsahující škroby : brambory, pudink, mouku, kukuřičný škrob) nebo alespoň mléko.

KADMIUM – SOLI
(poškození ledvin)
První pomoc : nevyvolávat zvracení, aktivní uhlí se doporučuje při vysoké toxicitě solí

KREZOL
(poškození jater, ledvin, methemoglobinémie)
nevyvolávat zvracení vzhledem k žíravým účinkům a vzniku křečí !
První pomoc : co nejrychleji podat aktivní uhlí (přes začernění – vysoká toxicita)

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ - VODNÉ ROZTOKY 5-15 %
(hypokalcémie)
První pomoc : podat sloučeniny magnézia (2 lžičky MgSO4 do 2,5 dl sklenice vody), soli kalcia (uhličitan, laktát) nebo mléko, které tvoří s fluorem nerozpustné soli.

KVARTÉRNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINY: benzalkonium, karbetopendecinium, dodecyldimetylamoniumchlorid aj. - kationaktivní tenzidy (Ajatin, Septonex - v nízkých koncentracích)
(kóma,hypotenze, zástava dýchání a srdeční akce)
Slabě alkalické, leptají sliznice již při 10 % koncentraci.
První pomoc : podat malé množství vody (1/2 dl) a jde-li o potenciálně toxickou dávku- také aktivní uhlí– 25 g (tj. 75 rozdrcených tablet) ve 2-3 dl – co nejdříve, efekt jen při podání do 1 hodiny

MANGANISTAN DRASELNÝ :
(hyperkalémie, poškození CNS manganem)
rozklad redukujícími látkami
První pomoc : napití malého množství vody (1/2 dl) s cukrem nebo kyselinou askorbovou (2g)– redukce na netoxický burel (oxid manganičitý - MnO2)

SÍRAN MĚĎNATÝ
(hemolýza, selhání ledvin aj.)
První pomoc : podat bílek nebo 1-2 dl mléka, potom se pokusit o zvracení nebo výplach žaludku

ad 3 - LÁTKY VYTVÁŘEJÍCÍ PĚNU (saponáty, tenzidy, povrchově aktivní látky)
První pomoc : podat 3 -7 tablet aktivního uhlí nebo lžičku granulí dimeticonu (např. Espumisan, Ceolat aj. ), zapít vodou

ad 4- LÁTKY S VELKÝM RIZIKEM ASPIRACE DO PLIC
(benzín, petrolej, nafta aj.)
První pomoc : po požití do 1ml/kg hmotnosti- dát asi 10 tablet aktivního uhlí, zapít vodou, zajistit vyšetření lékařem, event. observaci
Při požití nad 1ml/kg hmotnosti - podat aktivní uhlí 25 g (75 tablet), hospitalizace je nutná, při prvních příznacích aspirační bronchopneumonie širokospektrá antibiotika.

B. ZVRACENÍ JE INDIKOVÁNO V MENŠINĚ PŘÍPADŮ PŘI POŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK (u léků je tomu naopak)

V ZÁVISLOSTI NA TYPU A MNOŽSTVÍ LÁTKY – ZVRACENÍ JE VHODNÉ VYVOLAT : V ZÁVISLOSTI NA INTERVALU OD POŽITÍ :
pokud neuplynula víc než hodina od požití (po této době se odstraní již jen velmi malá část požité látky)

VYVOLÁNÍ ZVRACENÍ : mechanickým podrážděním hltanu nebo vypitím teplého roztoku slabě osolené vody nebo slabého mýdlového roztoku s aktivním uhlím (alespoň 5 tablet)
Poznámka : Vyvolávání zvracení sirupem ipeky (obsahujícím extractum ipecacuanhae, běžně používaným zejména v USA) není vhodné. Má řadu dalších kontraindikací, zejména požití látek vyvolávajících bezvědomí (pro vysoké riziko aspirace při porušení obranných reflexů dýchacích cest) nebo křeče. Kromě toho opakované zvracení po sirupu ipeky odstraňuje i aktivní uhlí, které jinak váže řadu toxických látek.

U LÁTEK, KTERÉ AKTIVNÍ UHLÍ DOBŘE VÁŽE má však téměř stejné výsledky časné podávání aktivního uhlí bez vyprázdnění žaludku a je třeba je podat co nejdříve a nezdržovat se dlouhými pokusy o zvracení.

DÁLE JE VHODNÉ PODAT NĚKTERÉ DALŠÍ LÁTKY, KTERÉ SNIŽUJÍ VLIV POŽITÉ CHEMICKÉ LÁTKY, ZEJMÉNA V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH :

BARIUM A JEHO ROZPUSTNÉ SOLI
(hypokalémie vedoucí až k respirační a srdeční zástavě)
První pomoc : podat síran horečnatý (MgSO4) 6 lžiček do 2,5 dl sklenice vody nebo síran sodný (Na2SO4) k precipitaci a eliminaci z těla zažívacím traktem.

BROMIDY
(podráždění GIT, neurotoxicita)
První pomoc : lze použít slabý roztok kuchyňské soli NaCl nebo půl lžičky (3 g) NH4Cl rozpuštěného v 1-2 dl vody, protože chloridy urychlují vylučování bromu v ledvinách (potlačením zpětné reabsorbce v tubulech).

BROMIČNANY (BROMÁTY)
(selhání ledvin, porucha sluchu)
První pomoc : použít jedlou sodu (kávovou lžičku v 1 dl vody), která brání tvorbě kyseliny bromovodíkové v žaludku nebo aktivní uhlí (i když nejsou jednoznačné důkazy, že váže bromičnany)

ETHYLENGLYKOL (=ETHAN-2-DIOL)
(selhání ledvin a jater)
První pomoc : při požití toxických a vyšších dávek podat co nejdříve 50-60 ml ethylalkoholu, tj. asi 1-1,5 dl 40 % destilátu, dále event. kyselinu listovou 50 mg (Acidum folicum, 5 tbl.)

FLUORIDY
(hypokalcémie, hyperkalémie)
První pomoc : podat soli kalcia (uhličitan, laktát) nebo mléko, které tvoří s fluoridy nerozpustné soli, nejsou-li dostupné, lze použít také antacida obsahující Mg (Anacid, Gastrogel aj.)

METHYLALKOHOL
(neurotoxicita, poškození zraku)
První pomoc : při požití toxických a vyšších dávek podat co nejdříve 50-60 ml ethylalkoholu, tj. asi 1-1,5 dl 40 % destilátu, dále event. kyselinu listovou 50 mg (Acidum folicum, 5 tbl.)

ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA S VYSOKOU TOXICITOU - BENZEN, TETRACHLORMETHAN, CHLOROFORM
(deprese CNS, orgánová poškození – kostní dřeň, játra, ledviny)
První pomoc : zde je potřeba pokusit se o zvracení (tato rozpouštědla obsahují letální dávku v 1-2 požitých doušcích !). Podat parafínový olej 1-3 lžíce nebo alespoň 20 -více rozdrcených tablet aktivního uhlí

IV. AKUTNÍ INHALAČNÍ POŠKOZENÍ PLYNY A PARAMI

ÚČINEK ZÁVISÍ NA : NEJZÁVAŽNĚJŠÍM RIZIKEM – NEKARDIÁLNÍ PLICNÍ EDÉM
z poruchy funkce alveolokapilární membrány – vlivem změn elektrického náboje buněk cévní a alveolární výstelky, zhoršením funkce surfaktantu na povrchu alveolárních buněk, aj. (nejde o městnání krve v plicních kapilárách jako při kardiálním selhání). Jeho následkem může být : ARDS - ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROM – syndrom respirační tísně dospělých 1. LÁTKY VELMI DOBŘE ROZPUSTNÉ VE VODĚ VŠECHNY TYTO LÁTKY MOHOU PŮSOBIT:
PŘI NÍZKÉ KONCENTRACI : pálení v nose a v krku, chrapot, pálení spojivek, kašel, pocit dušení, erytém na kůži
PŘI VYSOKÉ KONCENTRACI : poškození oční rohovky, edém laryngu, nekardiální plicní edém, sekundární infekce
VÝVOJ : po přežití většinou úprava ad integrum

FORMALDEHYD
bezbarvý plyn, štiplavého zápachu

CHLÓR (chlornan sodný, SAVO, Domestos)
zelenožlutý plyn, 2,5x těžší než vzduch
Z vody uvolňuje kyslík a tvoří HCl

CHLOROVODÍK
plyn nebo páry

FLUOROVODÍK
bezbarvý plyn nebo hustá bílá pára

KYSELINA SÍROVÁ, OCTOVÁ
páry

OXID SIŘIČITÝ
bezbarvý plyn štiplavého zápachu, s vodou tvoří kyselinu siřičitou

AMONIAK
bezbarvý, vysoce rozpustný, extrémně dráždící alkalický plyn, několikrát lehčí než vzduch
- dráždí spojivky, ale vzácně i rohovku
V dalším průběhu většinou kompletní úzdrava, jen výjimečně po masivní expozici bronchiektázie, bronchiolitis obliterans.
První pomoc : vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid, poloha v polosedě, kyslík, nenechat prochladnout !
Profylakticky u více exponovaných osob: inhalace lokálních kortikosteroidů (beclometason – Aldecin, Becotide, budesonid – Pulmicort aj.), inhalace fyziologického roztoku, popř. s Panthenolem (5 %)

2. LÁTKY ŠPATNĚ ROZPUSTNÉ VE VODĚ

nejsou absorbovány na horních dýchacích cestách a dostávají se až do plicních alveolů
vzhledem k nízkým varovným účinkům na horní dýchací cesty je častá dlouhotrvající expozice a závažný průběh
po latenci 6-12-24 hod může vzniknout poškození alveolární stěny až její nekróza
toxický edém plic (nekardiální), syndrom respirační tísně dospělých (ARDS)
superinfekce, pneumonie, i úmrtí do 24 hodin
někdy trvalé následky – bronchiektasie, bronchiolitis obliterans, astma bronchiale

OXIDY DUSÍKU
bezbarvé plyny, NO2 je červenavě hnědě zbarvený, mají štiplavý zápach, rozpustnost ve vodě je nízká, lépe v tucích
Nejnebezpečnější je NO2 (naopak N2O nedráždí vůbec)
Bývá RTG nález i po nižších koncentracích
Běžná je i cyanóza z methemoglobinémie
(Někdy je třeba podat i antidotum - Methylen Blau inj. Toluidin Blau inj., při lehké intoxikaci Celaskon inj.)

FOSGEN - COCl2
bezbarvý plyn lehce nasládlého zápachu, těžší než vzduch.
S vodou tvoří při vyšších koncentracích HCl a oxid uhličitý.

OZÓN (O3)
bezbarvý, štiplavý plyn
V buňkách tvorba peroxidu vodíku a aldehydů, zánětlivé změny až nekróza buněk

POSTUP : (současně pokus o zjištění agens)
První pomoc : vynést ze zamořeného prostředí, absolutní klid, poloha v polosedě, kyslík, nenechat prochladnout
Profylakticky : inhalace lokálních kortikosteroidů (beclometason – Aldecin, Becotide, budesonid – Pulmicort aj.), inhalace fyziologického roztoku, popř. s Panthenolem (5 %)
Osoby exponované významným koncentracím nebo při dlouhodobé expozici sledovat nejméně 24 hodin.

3. UHLOVODÍKY ALIFATICKÉ, ROPNÉ DERIVÁTY

LEHKÁ ROPNÁ ROZPOUŠTĚDLA (BENZÍNY, ROZPOUŠTĚDLOVÁ NAFTA, PETROLEJ AJ.)

Jsou to zpravidla složité směsi nasycených i nenasycených alifatických a aromatických uhlovodíků, mající různé rozmezí bodu varu, nízkou viskozitu a nízké povrchové napětí. V praxi se vyskytují pod různými názvy, jako jsou: benzín technický, lakový, automobilový, letecký, hydrogenovaný, odsířený, aj., letecký petrolej, rozpouštědlová nebo solventní nafta, lampový olej, ale také pod názvem „white spirit“.
Možné příměsi jako n-hexan, benzen, methylalkohol, ethylalkohol a tetraetylolovo se při akutní intoxikaci toxikologicky neuplatní.
Inhalačně : až při extrémních koncentracích a dlouhé expozici
poškození plicních kapilár - chemická pneumonie, hemorhagie, bronchopneumonie, plicní edém, bronchitida, až bezvědomí.

První pomoc : vynést na čerstvý vzduch, vyloučit fyzickou námahu postiženého.
Profylakticky : inhalace lokálních kortikosteroidů (beclometason – Aldecin, Becotide, budesonid – Pulmicort aj.), inhalace fyziologického roztoku, popř. s Panthenolem (5 %)
Osoby exponované významným koncentracím nebo při dlouhodobé expozici sledovat nejméně 24 hodin.

4. TOXICKÉ KOVY

A. HOREČKA Z KOVŮ (HOREČKA SVÁŘEČŮ, SLÉVAČŮ)
akutní horečnatý stav spojený s inhalací respirabilních částic
oxidu zinečnatého nebo oxidů jiných kovů
měď
mangan
kobalt a další
Expozice : svařování, tavení, práce s autogenem
Příznaky : za 4-6 hod od začátku expozice – horečka, bolesti svalů, slabost, lehká dušnost, pocení - připomínající chřipkové onemocnění. Zotavení bez závažných následků
První pomoc : většinou není třeba

B. PODRÁŽDĚNÍ RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU často se závažnými následky :
RTUŤ
KADMIUM
SELEN, TELUR, NIKL
ZnCl2, TiCl4

Příznaky : jako u jiných akutních inhalačních poškození
Následky : pneumonie, bronchopneumonie, edém plic, ARDS, astma bronchiale
První pomoc: odnést na čerstvý vzduch, absolutní klid, kyslík, nenechat prochladnout (další léčení podle příznaků).
Osoby exponované významným koncentracím nebo při dlouhodobé expozici sledovat nejméně 24 hodin.

5. KOUŘ A ZPLODINY HOŘENÍ

Kouř je směsí plynů a pevných částic při hoření
Složení závisí na materiálu, teplotě a přítomnosti kyslíku

Běžné součásti kouře při požárech :
OXID UHELNATÝ
OXID UHLIČITÝ
KYANOVODÍK
CHLOROVODÍK, FOSGÉN - COCl2
FORMALDEHYD
AKROLEIN (akrylaldehyd C3H4O) a další aldehydy
RESPIRABILNÍ PEVNÉ ČÁSTICE – saze
Mechanismus účinku : asfyxie + iritace

Projevy: pálení sliznic a kašel, dušnost, toxický edém plic (nekardiální), bezvědomí

První pomoc : péče o vitální funkce, kyslík
Vyšetření : karbonylhemoglobin (COHb)
Poznámka:
Při otravě kyanovodíkem ve směsi s CO není vhodné podávat antidota vyvolávající methemoglobinémii, antidota volby :
Hydroxycobalamin inj. – s kyanidy tvoří cyanocobalamin (B12)
Natrium thiosulfat inj. - dodání síry pro tvorbu thiokyanátu a vyloučení látky z těla.

6. INERTNÍ PRACH
První pomoc : vymýt oči a nos

LITERATURA :
IPCS INTOX 2001 (International Programme of Chemical Safety)
OIson K.R.: Poisoning & Overdose. Appleton & Lange, Stamford1999, USA
Poisindex 2001 (Micromedex)
Publikace EAPCCT
Wirth K.E., Gloxhuber Chr.: Toxikologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1994