GMO     


Geneticky upravené organismy

Současný výzkum v biologii a biomedicině využívá v široké míře genových manipulací k identifikace genů a objasňování jejich funkce. Metodickým základem genových manipulací je obvykle klonování genů, příprava rekombinantních molekul DNA a jejich následný přenos do nových hostitelských prokaryotických nebo eukaryotických organismů nebo virů. Takto připravené organismy se označují jako geneticky modifikované organismy (GMO). Příprava GMO pro účely základního nebo aplikovaného výzkumu, případně pro jejich využití ke komerčním účelům, podléhá legislativním opatřením, jejichž smyslem je zabránit případným negativním dopadům na zdraví člověka, zvířat nebo na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou příprava a nakládání s GMO regulovány legislativními předpisy, které mají rizika možných negativních dopadů minimalizovat nebo eliminovat. Masarykova univerzita je oprávněna nakládat s GMO na základě dřívějších Žádosti a Oznámení, která byla předložena již několika pracovišti na PřF a LF, na nichž se s GMO pracuje, a která získala z Ministerstva životního prostředí ČR příslušné povolení. Další pracoviště, která hodlají GMO připravovat nebo je používat, musí dle platných předpisů předložit samostatné Oznámení a práce zahájit teprve po obdržení povolení. Veškeré informace k podání Oznámení jsou v odkazech uvedených na této webové stránce.

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Přírodovědecká Fakulta
Ústav Experimentální Biologie
tel.549 49 3557, email doskar@sci.muni.cz