GMO - Interní kontrola MU     


Interní kontrola MU

Interní kontrolu dodržování pravidel realizuje odpovědná osoba pro oblast GMO. Roční hlášení o nakládání s GMO za uplynulý rok se podává na MŽP vždy do 15. února následujícího kalendářního roku.

Pověřená osoba MU pro oblast GMO
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Přírodovědecká Fakulta
Ústav Experimentální Biologie
tel., email