GMO - Základní informace MU     


Základní informace MU

Zákony a vyhlášky
Nakládání s Geneticky modifikovanými organismy (GMO) je na MU regulováno v souladu se zákonem č. 78/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou. Orgánem provádějícím kontrolu je Česká Inspekce Životního Prostředí (ČIŽP, www.cizp.cz).

Kompletní seznam zákonů a vyhlášek

Pravidla na MU - stručné informace
Podle zákona č. 78/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2004 Sb. (prováděcí předpis) mají všichni, kteří nakládají s GMO tyto povinnosti: Pověřená osoba MU pro oblast GMO
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Přírodovědecká Fakulta
Ústav Experimentální Biologie
tel., email

Pracoviště a pracovníci MU
Na MU se s GMO nakládá na pracovištích PřF a LF. Seznam laboratoří a oprávěných pracovníků je zde