Infekční látky - Provozní pravidla na MU     


Provozní pravidla na MU

Obecný úvod

Kategorizace rizika nových zaměstnanců/studentů - každý zaměstnanec nebo student, pro kterého může existovat pracovní riziko expozice biologickým činitelům, je zařazen do příslušné kategorie.

Zaměstnavatel (MU) a pracovník (student) následně trvale dbají o minimalizaci dopadů rizika prostřednictvím Školení

Detaily ke školením pro oblast Biologických činitelů jsou v sekci Školení

Zdravotní prohlídky Evidenci a řízení je koordinováno ve spolupráci se Centrem Bezpečnosti MU (Odpovědná osoba)

Pravidla bezpečného provozu na pracovištích

Základem bezpečnosti na pracovištích je dodržování definovaných pravidel. Na každém pracovišti je připraven (v návaznosti na Organizační řád pracoviště) místně příslušný Provozní řád (např. Provozní řády jednotlivých laboratoří, Oddělení, Útvarů atd). Provozní řád podrobně popisuje možná rizika (konkretizace případů - např. se kterými mikroorganismy se pracuje atd.) a definuje pravidla bezpečného provozu. Součástí Provozního řádu je také Havarijní plán

Příklad struktury provozního řádu: VZOR a příklad Provozního řádu je k dispozici zde

Pozn: Provozní řád (stejně jako Organizační řád) může být ve formě jednoho dokumentu NEBO (doporučená forma) ve formě základního dokumentu odkazujícího na konkrétní přílohy (např. Interní provozní normy).