Infekční látky - Základní informace MU     


Základní informace MU

Zákony a vyhlášky
Povinností MU jako zaměstnavatele je hodnotit míru rizika u jednotlivých činností a realizovat účinná opatření na ochranu zdraví zaměstnanců a studentů, včetně zajištění komplexní multidisciplinární pracovně lékařské služby. Jedním z rizikových faktorů jsou "Biologické činitele" (např. práce s infekčním nebo jinak potenciálně nebezpečným biologickým materiálem, patogenními mikroorganismy, tkáněmi nebo krví atd.).

Kompletní seznam zákonů a vyhlášek k problematice Biologických činitelů

Pravidla na MU - stručné informace
Každý zaměstnanec nebo student, pro kterého existuje možné riziko Biologických činitelů, prochází pravidelným Školením a podle míry rizika jsou pro zaměstnance definovány také možné pravidelné zdravotní prohlídky. Pracoviště, na kterých existuje riziko expozice biologickým činitelům, jsou vybaveny Provozními řády, jejichž dodržování minimalizuje možné negativní vlivy na zdraví. Pracoviště jsou vybavena také specifickými Havarijními plány, ve kterých jsou definovány postupy, které (v případě havárie) maximálně omezí šíření a možné vlivy rizikových biologických činitelů.

Podrobné informace jsou specifikovány v sekci "Provozní pravidla ".

Pověřená osoba pro PřF MU pro oblast Biologických činitelů
RNDr. Sedláček Ivo,CSc.
Ústav experimentální biologie
Česká sbírka mikroorganizmů

Pracoviště a pracovníci MU
Míra rizika Biologických činitelů je kategorizována do čtyř kategorií: