Ionizující záření - Interní kontrola MU     


Interní kontrola MU

Předmětem kontroly na pracovištích nakládajících s ionizujícím zářením bude dodržování zásad radiační ochrany a dodržování činností a postupů dle schváleného Programu zabezpečování jakosti a navazující dokumentace (minimálně jedenkrát do roka). Na základě výsledků těchto kontrol se případně optimalizuje radiační ochrana či způsob nakládání s ionizujícím zářením na pracovištích. O výsledcích kontrol je informována osoba s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany, vedoucí pracoviště a rektor univerzity. Kontrolu bude provádět dohlížející osoba nad dodržováním zásad radiační ochrany na MU Mgr. Jiří Křivohlávek. Na kontrolovaném pracovišti je nutné zajistit přítomnost minimálně osoby s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany. Tato osoba a také vedoucí příslušného pracoviště bude o kontrole předem informován. Během kontroly bude proveden zápis, kde budou uvedeny veškeré nalezené nedostatky, včetně navržených nápravných opatření s uvedením termínu nápravy ( v takovém případě bude provedena dodatečná kontrola plnění nápravných opatření ve stanoveném termínu).

V případě jaderných materiálů se pravidelně jednou ročně posílá na SÚJB soupis inventury JM, včetně dalších dokumentů případně další informace vyžádané MAAE.

V případě jakýchkoli dotazů získáte podrobné informace přímo od dohlížející osoby nad radiační ochranou na MU (viz záložka Základní informace MU).


Plán kontrol na rok 2016