Ionizující záření - Provozní pravidla na MU     


Provozní pravidla na MU

Na pracovištích MU jsou zavedena opatření, která zajišťují, že se zdroji IZ (kromě nevýznamných a typově schválených drobných zdrojů) budou nakládat pouze osoby odborně proškolené a poučené o možném riziku práce, seznámené s postupy a instrukcemi v případě ztrátě kontroly nad zdroji IZ a vybavené patřičnými ochrannými prostředky a ochrannými pomůckami. Tato opatření jsou zavedena proto, aby v případě ztráty kontroly nad zdrojem IZ byly případné následky co nejvíce omezeny.

Nakládání s jadernými materiály je možné pouze s vědomím vedoucího evidence jaderných materiálů. Veškeré změny v materiálové bilanci těchto látek vedoucí evidence jaderných materiálů zaznamenává a tyto informace pak ve stanovených termínech předává SÚJB.

Vzorové informace (informace o dokumentaci pracovišť, pravidla pro práci se zdroji IZ, havarijní plány, zásahové instrukce, nakládání s jadernými materiály, ochranné pomůcky apod.) jsou k dispozici na těchto stránkách.

Pracoviště 1. a vyšší kategorie (tj. pracoviště kde se nakládá s drobnými, jednoduchými a dalšími vyššími kategoriemi zdrojů IZ, což vyžaduje povolení SÚJB) podléhají zvláštnímu režimu, který vyžaduje zpracovanou podrobnou dokumentaci, kterou se musí řídit všichni radiační pracovníci (osoby předem proškolené a přezkoušené). Tato dokumentace je nezávislá na jakýchkoli provozních či jiných předpisech daného pracoviště či Ústavu. Veškeré instrukce, pokyny a postupy pro práci s IZ jsou součástí schvalované dokumentace (schvaluje SÚJB) pro každé pracoviště a jsou přístupné všem radiačním pracovníkům.

Další pracoviště (s nevýznamnými a typově schválenými drobnými zdroji IZ, nevyžaduje se povolení SÚJB) musí veškeré nakládání se zdroji IZ provádět v souladu s dokumentací dodanou s používaným zdrojem IZ a řídit se platnými zákony a vyhláškami. V případě pochybností získáte podrobné informace přímo od dohlížející osoby nad radiační ochranou na MU (viz sekce Základní informace).

Pro nakládání s jadernými materiály platí zvláštní pravidla, podrobné informace získáte od vedoucího evidence jaderných materiálů (viz sekce Základní informace).

Zdroje IZ na MU

Veškeré průvodní listy všech odebíraných otevřených zářičů či certifikáty uzavřených zářičů, či prohlášení o typové shodě u RTG přístrojů a další důležité dokumenty důležité k evidenci zdrojů IZ, jsou uloženy na příslušných pracovištích, kde se s těmito zářiči nakládá. Evidenci těchto dokumentů vedou osoby s přímou odpovědností, za dodržování zásad radiační ochrany na příslušných pracovištích. Seznam pracovišť s uvedením příslušných osob s přímou odpovědností najdete zde. V současnosti se jako zdroje IZ využívají především 32P, 33P, 35S, 137Cs atd. Další informace viz webové stránky jednotlivých pracovišť.

JM na MU

Seznam pracovišť majících povolení nakládat s JM na MU najdete zde.V současnosti se na MU nacházejí sloučeniny uranu – ochuzeného, přírodního i obohaceného – a sloučeniny thoria. Tyto látky se prozatím používají pouze ke spektroskopickým účelům. Aktuální seznam JM najdete zde.