Ionizující záření - Základní informace MU     


Základní informace MU

Zákony a vyhlášky
Nakládání se zdroji ionizujícího záření (dále jen IZ) a jadernými materiály (dále jen JM) na MU, se řídí platnými zákony a vyhláškami. Zákonem, kterým se musí všechny fyzické i právnické osoby v České republice, které nakládají s IZ, řídit, je zákon č. 18 / 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. atomový zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Kontrolou dodržování tohoto zákona je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB, http://www.sujb.cz ).

Úplný seznam zákonů a vyhlášek, které se týkají problematiky ionizujícího záření včetně jaderných materiálů, je k dispozici zde.

Pravidla nakládání s IZ a jadernými materiály na MU - stručné informace

Vyhlášky navazující na atomový zákon klasifikují zdroje IZ, pracoviště nakládající se zdroji IZ, radiační pracovníky, kategorie jaderných materiálů atd. Veškeré nakládání s IZ a JM na MU, se musí řídit těmito právními dokumenty.

Např. pracoviště, která nakládají s drobnými a vyššími kategoriemi zdrojů IZ, musí mít povolení SÚJB, jehož součástí je schválená dokumentace, kterou se musí řídit všichni radiační pracovníci na daném pracovišti. Žádost o povolení na SÚJB podává MU, jejímž statutárním zástupcem je rektor. Pracoviště s nevýznamnými a typově schválenými drobnými zdroji IZ, mají pouze ohlašovací povinnost.

Jiné podmínky platí pro osoby, které nakládají s jadernými materiály (JM). Jediným subjektem na MU, který má povolení nakládat s JM, je Ústav chemie MU. Žádost o povolení k nakládání na SÚJB podává příslušná fakulta, jejímž statutárním zástupcem je děkan. JM jsou materiály obsahující buď thorium, uran anebo plutonium. Tyto materiály se dají použít k vytvoření řetězové štěpné reakce, a zneužít k teroristickým účelům. Proto jsou tyto materiály přísně sledovány a evidovány. Držitel povolení je kontrolován nejen SÚJB ale i inspektory MAAE (Mezinárodní agentury pro atomovou energii, anglicky IAEA - International Atomic Energy Agency).

Veškerý dohled nad radiační ochranou na MU zajišťuje dohlížející osoba, nakládání s jadernými materiály pak řídí vedoucí evidence jaderných materiálů. Veškeré potřebné informace z příslušných oblastí, získáte od dohlížející osoby nad radiační ochranou na MU (oblast IZ) či vedoucího evidence jaderných materiálů na MU (oblast JM).

Pověřená osoba MU pro oblast IZ a JM

Mgr. Jiří Křivohlávek
dohlížející osoba nad radiační ochranou, vedoucí evidence jaderných materiálů
Radiochemická laboratoří Ústavu chemie, PřF MU,
A10/115, Kamenice 5, Brno
549 493 150, 9953@mail.muni.cz

Pracoviště MU

Na Masarykově univerzitě mohou s IZ (kromě nevýznamných a typově schválených zdrojů IZ) nakládat pouze pracoviště s povolením od SUJB, na těchto pracovištích můžou s IZ pracovat pouze předem poučené a přezkoušené osoby (radiační pracovníci, viz sekce Vzdělávání, školení)