Toxiny - Vzdělávání, školení     


Vzdělávání, školení

(V)RAT - Školení a vzdělávání

Každý pracovník, který má povolení nakládat s RAT a VRAT je povinen v pravidelných intervalech absolvovat Specializované školení RAT a VRAT a také přezkoušet své znalosti v Testu ke školení.

Specializované školení RAT a VRAT
Školení je specifickým doplňkem pravidel BOZP, PO, bezpečného zacházení s chemickými látkami atd. a specifikuje požadavky zákona 281/2002 Sb. a vyhlášky 474/2002 Sb.

Test ke specializovanému školení
Test sestává z 10 otázek, z nichž 3 jsou zaměřeny na prověření obecných znalostí pracovníka/studenta o problematice nakládání s RAT/VRAT a 7 otázek prověří znalosti týkající se konkrétní situace pracoviště (vlastnosti konkrétního RAT/VRAT, bezpečné nakládání na pracovišti, havarijní situace). Stejný test (stejně jako stejné specializované školení) absolvují všechny osoby (tj. pracovníci i studenti), kteří budou s RAT/VRAT nakládat.
Pro úspěšné absolvování musí být správně zodpovězeny minimálně 2 otázky z obecné části a 6 otázek ze speciální části. Test se provádí při vstupním školení a poté každé 2 roky. Testy se archivují na pracovišti, do záznamu o školení (který se archivuje na pracovišti i na BSMU) se uvde počet dosažených bodů.

Školení vede a testy organizuje odpovědná osoba CEBE.