ARCHIV MASARYKOVY UNIVERZITY

vedoucí:
PhDr. Jiří Pulec

Veveří 70, 611 80 Brno
tel. 42 21 48 53

Akviziční činnost archivu byla v roce 1997 nejvyšší za celou dobu jeho dosavadní existence. Své písemnosti do archivu odevzdávaly všechny fakulty s výjimkou dvou nejmladších. Po letech odkladů zahájila předávání základní dokumentace k historii fakulty od jejího obnovení v roce 1969 Právnická fakulta. Zbývající fakulty se zaměřily převážně na předávání spisů hromadné povahy, jako jsou studijní, doktorské a aspirantské spisy, habilitace, profesury a podobně. Pokračovalo i průběžné přejímání důležitějších archiválií, vzniklých z činnosti Rektorátu MU. V závěru roku dokumentaci archivu výrazně obohatily materiály Kabinetu pro dějiny univerzity, které obsahují zejména cenné fotokopie archivních pramenů ke vzniku univerzity. Součástí materiálů zrušeného Kabinetu je i knihovna, zaměřená především na dějiny věd.

V březnu roku 1997 archiv převzal archivní fond zrušené Farmaceutické fakulty MU, který byl dosud uložen v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě. Jedná se o písemnosti farmaceutického studia, přičleněného k lékařským fakultám Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity a o vlastní fond Farmaceutické fakulty MU, zrušené v roce 1960.

Archivu se rovněž podařilo získat další písemné pozůstalosti osobností univerzity - osobní fond anglisty Josefa Vachka s cennou korespondencí, část písemností čestného doktora MU Paula Garvina, osobní fond právníka Hynka Bulína a postupně je do archivu předáván osobní fond filozofa Lubomíra Nového.

Pokračovalo i archivní zpracování fondů uložených v Archivu. Po celý rok probíhala inventarizace rozsáhlého osobního fondu historika Josefa Macůrka a reinventarizována byla celá řada osobních fondů, které byly dosud zpřístupněny jen nedostatečným způsobem. Tyto práce souvisely s účastí archivu na vytvoření celostátní počítačové evidence zpracovaných archivních fondů. Lokální databáze Archivu MU obsahuje více než 100 položek a je ve srovnání s ostatními vysokoškolskými archivy zdaleka největší. Druhou rozsáhlou soupisovou akcí, na níž se univerzitní archiv v letošním roce podílel, byla evidence archivních pramenů k dějinám ruské a ukrajinské emigrace u nás.

Po zrušení Kabinetu pro dějiny univerzity zůstal Archiv MU jediným pracovištěm, zabývajícím se historií univerzity. Badatelská činnost archivářů se i v letošním roce zaměřovala především na klíčové období vývoje univerzity po roce 1945. Výsledky jejich práce jsou průběžně uveřejňovány v tisku. Pracovníci archivu MU se rovněž aktivně účastnili několika vědeckých konferencí, věnovaných dějinám vědy a problematice archivní teorie a praxe. Archiv má své zastoupení ve Vědecké archivní radě ministra vnitra a v redakčních radách několika odborných a kulturních časopisů.