VĚDA A VÝZKUM

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.,
prorektor

Vědecká rada MU zasedala v roce 1997 celkem pětkrát. Časově nejnáročnější náplní její práce byla profesorská řízení (celkem 13). Na lednovém zasedání projednala a schválila 14 projektů do programu "Posílení výzkumu na VŠ". Z nich v konečném výběru uspělo pět. Dále VR MU projednávala návrhy na akreditaci postgraduálních studií (PgF, ESF, FF), návrhy na udělení čestných vědeckých hodností, pamětních medailí a cen ministra školství. VR se opakovaně zabývala přípravami na otevření nové fakulty sociálních věd, rozpočtem univerzity, jeho skladbou a otázkou mimorozpočtových finančních zdrojů. Vyslovovala se k přípravovanému vysokoškolskému zákonu, o němž byla rektorem pravidelně informována.

Profesorská a habilitační řízení.

Vědecká rada MU v roce 1997 projednala 13 předložených spisů a ve všech případech rozhodla o jmenování univerzitními profesory tyto uchazeče:

doc. MUDr. Daniela Kotulová, CSc. /IPVZ Bratislava/ - LF - mikrobiologie

doc. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. /Trnavská univerzita/ - LF - vnitřní lékařství

doc. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - PřF - fyzikální chemie

doc. MUDr. Jarmila Sieglová, DrSc. - LF - normální a patologická fyziologie

doc. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. -LF - normální a patologická fyziologie,

doc. RNDr. Pavel Peč, CSc. /PřF UP Olomouc/ - PřF - biochemie

doc. RNDr. Miroslava Vicherková, CSc. - PřF - fyziologie rostlin

doc. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. - FF- český jazyk

doc. MUDr. Anton Kollár, DrSc. - LF - otorhinolaryngologie

doc. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. - LF - patologie a soudní lékařství

doc. MUDr. Jan Buček, CSc. - LF - patologie a soudní lékařství

doc. MUDr. Eva Češková, CSc. - LF - psychiatrie

doc. PhDr. Marie Krčmová, CSc. - FF - český jazyk

Bližší charakteristiku tohoto souboru ukazuje tab. 1a. Pozoruhodné je zastoupení žen. Pouze jedno profesorské řízení bylo ukončeno již na fakultě (PřF).

Tab.1b ukazuje skladbu úspěšně ukončených habilitačních řízení na jednotlivých fakultách. Polovina všech habilitačních řízení se koná pro jiné vysoké školy. PgF tak činí ve 100%. Tři řízení skončila na fakultách neúspěšně. Proti loňsku je významně nižší průměrný věk habilitantů na LF a FF.

Tab. 1c ukazuje, že počet habilitačních řízení je v posledních pěti letech poměrně stabilní.

Tab. 1a - Profesorská řízení 1997

Fakulta

celkem

z toho MU

z toho žen

prům věk

rozptyl

LF

8

6

4

54,1

37-64

PřF

3

2

1

55,3

46-64

FF

2

2

2

57,5

57-58

celkem

13

10

7

54,9

37-64

 

Tab. 1b - Habilitace 1997

Fakulta

celkem

z toho

prům věk

rozptyl

   

MU

dodateč.

ženy

   

LF

14

7

1

0

44,7

37 - 64

FF

15

6

2

2

48,2

32 - 69

PrF

5

3

1

2

45,2

42 - 48

PřF

13

8

3

4

52,6

36 - 59

FI

3

2

1

0

45,0

42 - 47

PgF

3

0

0

0

49,6

35 - 59

ESF

4

3

1

0

51,8

47 - 59

MU

57

29

9

8

48,2

32 - 69
Tab. 1c - Profesorská a habilitační řízení

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

profesoři

25

19

19

16

18

13

docenti

53

74

52

55

62

57Postgraduální studium.

Postgraduálnímu studiu (tab. 2a, 2b) univerzita věnuje mimořádnou pozornost. Pozitivní trend v celkovém počtu a v podílu interních studentů se i v r. 1997 potvrdil. Stále přetrvávají velké rozdíly mezi fakultami: postgraduální studenti (interní a distanční, domácí i zahraniční) tvoří z počtu všech řádných studentů na PgF 2%, na ESF 3% a naproti tomu 17% na PřF a 14% na FF. Zarážející je malý počet absolventů. Touto okolností by se fakulty měly hlouběji zabývat stejně jako počty absolventů, kteří po skončení PGS jako posila na fakultách zůstávají.

V roce 1997 byl nově akreditován další obor PGS "Chemie životního prostředí" na PřF.

Tab. 2a - Postgraduální studium na MU v roce 1997

 

ČR

zahraniční

celkem

 

Fak.

interní

dist.

celkem

interní

dist.

celkem

interní

dist.

celkem

absolv.

LF

24

126

150

2

6

8

26

132

158

3

FF

74

355

429

2

10

12

76

365

441

18

PrF

2

153

155

0

1

1

2

154

156

26

PřF

204

162

366

10

1

11

214

163

377

31

FI

32

9

41

1

0

1

33

9

42

1

PgF

25

46

71

0

1

1

25

47

72

5

ESF

20

27

47

0

3

3

20

30

50

0

MU

381

878

1259

15

22

37

396

900

1276

84


Tab. 2b

  1993 1994 1995 1996 1997
celkem. studentů 784 902 1050 1110 1276
interní % 19 18 18 26 31
absolventů 2 31 51 84 84


Granty.

Účelové prostředky jsou po přímém oponentním řízení poskytovány vybraným projektům na různě dlouhou dobu (nejkratší FR VŠ na 1 rok, GA ČR na 3 roky, nejdelší "Posílení" na 5 roků). V počtu získaných grantů jsou mezi fakultami stále až příliš velké rozdíly i když vezmeme do úvahy různý počet vědecko-pedagogických pracovníků jednotlivých fakult (rozmezí je 0,07 grantu na osobu u PgF po 0,58 u PřF), průměr pro MU je 0,26).

Počet grantů na univerzitě zůstal ve srovnání s předchozím rokem prakticky stejný, ale po stránce finančního objemu není o mnoho lepší než v roce 1995. Z mnoha důvodů se jeví rok 1996 jako výjimečný a v současné hospodářské situaci hned tak neopakovatelný.

K stávajícím pěti velkým projektům programu "Posílení výzkumu na VŠ" z předchozího roku (jež si vesměs vedou výborně!) přibylo v roce 1997 dalších pět :

- Analýza biologicky významných molekulárních komplexů RNDr. Jiřího Fajkuse (PřF),

- Laboratoř plazmových zdrojů pro chemickou analýzu doc. RNDr. Vítězslava Otruby (PřF),

- Laboratoř zpracování přirozeného jazyka doc. PhDr. Karla Paly (FI),

- Využití analýzy obrazu v diagnostice a prevenci onemocnění člověka Dr. Stanislava Kozubka (FI),

- Laboratoř pro výzkum dětí a mládeže prof. PhDr. Vladimíra Smékala (FF).

Koncem roku byl úspěšně obhájen v závěrečném oponentním řízení velký tříletý projekt v programu INFRA "Brněnská akademická počítačová síť" (řešitel Ing. O. Dostál, ÚVT).

Z fondu rektora bylo uděleno celkem 16 jednorázových menších grantů na pořádání kurzů, konferencí, na knihovnické služby, studentskou vědeckou tvorbu, odborné publikace a pod. v celkové výši 1 020 tis. Kč.

Tab. 3a - Granty řešené na Masarykově univerzitě v roce 1997

 

LF

FF

PrF

PřF

FI

PgF

ESF

ÚVT

CDVU

RMU

MU

FR VŠ

8

14

1

31

1

8

1

1

2

1

68

GA ČR

15

23

2

60

2

5

2

-

-

-

109

Posílení

1

1

-

6

2

-

-

-

-

-

10

INFRA

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

TEN 34,

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Prezentace

2

-

-

3

-

-

2

-

-

-

7

Rezortní

11

1

-

-

-

2

-

-

-

-

14

Min.zdrav. *

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

EU

2

2

4

10

-

1

-

1

-

-

20

ost. zahr.

-

10

1

2

-

-

-

-

-

1

14

ostatní

-

1

2

4

-

2

1

-

-

-

10

MU

85

52

10

116

5

18

6

4

2

2

300

* granty IGA MZd zaměstnanců MU financované přes FNTab. 3b - Vývoj grantů udělených na MU v letech 1992-97

rok

1992 1993 1994 1995 1996 1997

počet

16 164 196 254 302

300

Kč(s) mil

6,4 36,7 64,8 90,3 135,5 98,6


Vědecké publikace.

Celková publikační aktivita proti roku 1996 vzrostla o 25%, nejvíce v u knižních publikací a dále u prací časopiseckých. Na posledně jmenované kategorii je zajímavé srovnání podílu prací uveřejněných v zahraničí. Celouniverzitní průměrný podíl zahraničních publikací je 33%. Potěšitelné je to, že učitelé žádné fakulty nezanedbávají popularizaci vědy.

Tab. 4

 

LF

FF

PrF

PřF

FI

PgF

EsF

MU 97

MU 96

monografie dom.

19

22

17

6

1

19

8

92

61

zahr.

5

11

2

3

2

-

-

23

12

původní práce sborníkové dom.

123

190

10

50

15

176

22

586

636

zahr..

130

46

11

38

15

34

9

283

246

původní práce časop. dom.

340

188

1

54

6

64

10

663

362

zahr.

***

111

40

-

163

14

7

-

335

278

učebnice a skripta

58

58

42

29

8

80

42

320 *

228

popularizační publikace

268

346

124

132

45

309

53

1277**

1048

* z toho 10 % cizojazyčných ** z toho 35 knižních *** recenzované a excerptované

Dvě fakulty PgF a FF se mohou vykázat i pozoruhodným objemem tvůrčí práce umělecké: 2 knihy beletrie, 6 hudebních děl velkých forem, 26 nahrávek pro TV a rozhlas mimo jiné zdobí FF.

Více než stem koncertů doma i v zahraničí, 18 účastmi na kolektivních výstavách, 8 sólovými recitály se zase může pochlubit PgF.

Organizace vědy.

Srovnání zahraničních a domácích vyzvaných přednášek s studijních pobytů ukazuje, že zatím do zahraničí jezdíme víc se učit než učit druhé. I tak počet pozvání k přednáškám ze zahraničí ukazuje, že se ho v průměru dostalo každému třetímu učiteli univerzity.

Podobně jako u publikační aktivity jsou i ve způsobu, jakým se pracovníci univerzity podílejí na organizaci vědy, oborové rozdíly : Lékařská fakulta má těžiště v práci odborných společností a v konferencích, filozofická ve výjezdech do zahraničí na pozvání, pedagogická v domácích přednáškách mimo univerzitu. Přírodovědecká fakulta se vzhledem ke své úrovni a vědecké produkci jeví v tomto evaluačním kriteriu poněkud neokázale.

Tab. 5

LF FF PrF PřF FI PgF ESF MU
Členství v oborových radách grant. agentur 31* 28* 3 29 4* 10 4 109
Členství ve výborech odb.společností ČR 139 85 11 63 10 70 27 405
zahr. 25 15 1 14 5 3 5 68
Organizace mzn. Sjezdů 97 15 4 39 17 13 7 192
Předsednictví na mzn.sjezdech 86 16 - 2 2 5 3 114
Pozvání k přednáškám ČR 213 118 67 52 4 296 48 798
zahr 61 74 16 69 10 40 37 307
Pozvání ke studijním pobytům ČR 11 16 - 3 - 4 2 36
zahr. 27 57 10 37 5 20 16 172

* z toho 1 zahraniční

Ceny a vyznamenání.

Masarykova univerzita udělila v roce 1997 dvě čestné vědecké hodnosti : Miroslavu Dave Poulikovi, emeritnímu profesorovi imunologie, mikrobiologie a biologických věd, USA, titul Dr.h.c. lékařských věd a Franku Aloisi Pitelkovi, emeritnímu profesorovi Kalifornské univerzity, titul Dr.h.c. biologických věd.

Velká zlatá medaile Masarykovy univerzity byla slavnostně udělena prof. JUDr. Juttě Limbachové, předsedkyni ústavního soudu SRN.

Zlatou medailí MU byli vyznamenáni:

Prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc., za dlouholeté zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty jako její děkan (1992-97).

Prof. Alena Štěpánková - Veselá za zásluhy o rozvoj brněnského vysokého školství při příležitosti ukončení rektorského funkčního období na JAMU.

Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. z Kabinetu informatiky AV SR za zásadní přínos k etablování informatiky jako samostatného vědního oboru a za podíl na vybudování vědecké informatické komunity v naší zemi.

Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. k ukončení funkce náměstka ministra školství za přínos k rozvoji českých vysokých škol.

Stříbrnými medailemi MU byli v roce 1997 vyznamenáni :

prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc. - PřF MU,

doc. RNDr. Václav Židlický, CSc. - FF Univerzity Karlovy,

prof. MUDr. Jaroslav Kos, CSc.- LF Univerzity Karlovy v Plzni,

prof.PhDr. Jiří Frel, CSc. - emeritní profesor UCLA (USA).

Ceny rektora Masarykovy univerzity byly v roce 1997 uděleny ve dvou kategoriích:

- za objevnou vědeckou práci Josefu Válkovi za monografii "Morava reformace, renesance a baroka", vyd. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995 a Josefu Bejčkovi za knihu " Existenční ochrana konkurence", vyd. Právnická fakulta MU, 1996.

- za editorskou činnost Jaroslavu Malinovi, zejména za monografie "Kurt Gdel" a "Olbram Zoubek" vydané Nadací Universitas Masarykiana v roce 1996.

Cenu rektora pro nejlepší studenty postgraduálního studia v roce 1997 získali MUDr. David Šmajs (LF, molekulární biologie), Mgr. Martin Ivanov (PřF, geologie), Mgr. Sylvie Stanovská (FF, germanistika), Mgr. Antonín Kučera (FI, matematická informatika).

Další doktorand, Mgr. Han Danh Than (FI) obdržel cenu TEX User Group za vynikající projekt.

Učitelům MU se dostalo v roce 1997 též řady poct a vyznamenání mimouniverzitních.

Čestnými členy zahraničních společností se stali:

prof. MUDr. Jan Šmarda, prof. MUDr. Otto Vlach, prof. MUDr. Jindřich Lokaj a prof. MUDr. Karel Benda (všichni LF), prof. PhDFr. Jiří Fukač (FF) a prof. PhDr. Jiří Sejbal (ESF).

Čestná členství domácích vědeckých společností získali:

prof. MUDr. Jan Šmarda (LF), prof. MUDr. Petr Dítě (LF), prof. MUDr. Jaromír Švestka (LF), doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký (LF), prof. MUDr. Pavel Bravený (LF), doc Ing. Antonín Malach (ESF).

Ceny zahraničních vědeckých společností obdrželi:

doc. MUDr. Jiří Veselý (LF), prof. RNDr. Jozef Gruska (ESF) a doc. RNDr. Jiří Hořejš (FI).

Z domácích cen je třeba vyzdvihnout Cenu ministra školství za celoživotní pedagogickou práci, jíž byl poctěn prof. MUDr. Jan Šmarda (LF), Cenu města Brna, kterou získali prof. PhDr. Zbyněk Srba (FF) a prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. a Cenu České kulturní rady při UNESCO, která byla přiřčena prof. PhDr. Rudolfu Pečmanovi (FF).

Stříbrnou pamětní medaili plzeňské LF dostal prof. MUDr. Otto Vlach a Stříbrnou medaili JAMU prof. PhDr. Zbyněk Srba.

Mimouniverzitní ceny za publikační činnost získali:

doc. MUDr. Jindřich Vomela a doc. MUDr. Jiří Majer z LF a doc. Ing. Božena Petrjanošová z ESF.